Make your own free website on Tripod.com
aùnh saùng
          vaø
          boùng toái
 
Leû loi moät aùnh ñeøn tuø
Baïc pha moät loái
toái muø ñôøi ta
Doïc daøi buïi phaán möa sa
Töôøng voâi traéng daõ
cheát cha thaùng ngaøy
Tuoåi xanh chaên chieáu löu ñaøy
Quaån quanh vöôïn huù níu ngaøy thaùng qua
Em veà
nhaët maáy nhaønh hoa
Can qua vaän nöôùc... voø xoa leân mình
Tình mình ! ñaønh cuõng voâ tình
Tö rieâng moät coõi
traéng tinh moät laàn...
Moät laàn queân-ñeán-voâ-ngaàn
Loøng ta traéng xoùa nôï-naàn-traû-vay.
02/96
Muøa Tónh Nguïc
T.5 Ñaàm Ñuøn - Thanh Hoaù VN