Make your own free website on Tripod.com
aùnh saùng hay boùng toái


Chò laïi veà ñaây
Treân neûo ñöôøng queâ xöa Ñoàng Loäc
AÙo caùnh traéng trong buoàn vöông maùi toùc
Dung nhan phai taøn theo daáu thôøi gian
Hai möôi naêm roài ñaáy nhæ ?
Neûo ñöôøng queâ xöa töøng ñöa quaân ’’ñaùnh Myõ’’
Neûo ñöôøng queâ xöa töøng vang lôøi goïi nhau ’’ñoàng ch풒
Khuùc quaân haønh ñaùnh maát tuoåi thanh xuaân
Lôøi ngôïi ca keâu goïi söï hieán daâng
Leân Ñaûng leân Baùc leân nieàm tin voâ saûn
Cho töông lai Vieät Nam huøng anh xaùn laïn
Bao lôùp treû leân ñöôøng theo Ñaûng ra ñi
Ñöôøng Tröôøng Sôn duø vaïn daëm hieåm nguy
Cuõng khoâng ngaên ñöôïc cuoäc chieán tranh vì toå quoác

Vì ñoäc laäp vì nöôùc nhaø thoáng nhaát
Noi göông ngöôøi Chò haêng haùi xung phong
Cuøng lôùp nöõ hoïc ñoøi thi coâng
Môû ñöôøng Tröôøng Sôn, caém veø, chaën vieän
Laáp hoá bom cho ñoaøn quaân Nam tieán
Döôùi möa bom löôùi löûa ñaïn bay
Chò vaãn ñaép ñöôøng thoâng tuyeán chaúng ngöøng tay
Chæ vì öôùc mong moät ngaøy haïnh phuùc
Chung quanh Chò bieát bao ngöôøi ngaõ guïc
Ñau xoùt taän cuøng chaúng phuùt noùi ra
Ñôøi ñaáu tranh laø baûn ’’Tieán quaân ca’’
Vaø cöù theá... Chò leân ñöôøng chieán ñaáu
 

Ñaùnh chieám mieàn Nam moät phaàn queâ höông yeâu daáu
Khuùc ruoät mieàn Nam khoâng theå chia lìa
Ñöôøng Tröôøng Sôn duø caùch trôû sôn kheâ
Duø phaûi hy sinh bao lôùp ngöôøi bao theá heä
Daân Vieät Nam phaûi cuøng chung chính theå
’’Raèng ta chung moät cuï Hoà
 Raèng ta chung moät thuû ñoâ
 Raèng ta chung moät cô ñoà Vieät Nam’’

Lôøi keâu goïi vaãn vang trong gioù
Vaãn rì raøo trong ngoïn coû caønh caây
Röøng saâu, ñænh nuùi, ngaøn maây
Ñöôøng xa dieäu vôïi loøng ñaày noân nao
’’Tieán leân chieán só ñoàng baøo
Baéc Nam xum hoïp xuaân naøo vui hôn’’
Ngöôøi ngöôøi moät daï saét son
Laøm theo lôøi Baùc chaúng sôøn gioù möa
Lôøi ’’Ngöôøi’’ khuya sôùm chieàu tröa
Theo ñoaøn quaân tieán ñoùn chôø ngaøy vui

Ñaõ hai möôi maáy xuaân roài
’’Muøa xuaân lòch söû’’ raïng ngôøi chieán coâng
Muoân ngöôøi ñaõ thoûa öôùc mong
Baéc Nam nöôùc Vieät chung doøng Roàng Tieân

Sao maø chaúng heát öu phieàn
Queâ ta ñoùi khoå trieàn mieân khoâng ngöøng !
Chò veà sôùm taét vui möøng
Caây xöa uû doät daùng röøng xa xaêm

Ñôïi töï do mô öôùc bao naêm
AÁm no haïnh phuùc môø taêm treân ñôøi
Ñaát xöa Ñoàng Loäc taû tôi
Hoàn ai trong gioù boùng ngöôøi vieãn phöông
Naêm xöa cuøng Chò leân ñöôøng
Giao lieân ñaép tuyeán queâ höông moät nhaø
Maø nay coøn vaãn nhö xöa
Nhôù ngöôøi naêm cuõ leä nhoøa öôùt mi

Hy sinh naøo coù ñöôïc gì ?
Tuoåi xuaân ñaùnh maát hoàn ñi phöông naøo ?

1994 A 20