Make your own free website on Tripod.com
hoûi meï AÂu Cô
Con hoûi Meï boán nghìn naêm veà tröôùc
Meï cöu mang gioøng maùu cuûa Tieân Roàng
Sinh ñöùa con bieát vì Daân vì Nöôùc
Bieát töï haøo truyeàn thoáng cuûa cha oâng.

AÂu Cô ôi! Meï coù ngoaïi tình khoâng?
Maø Daân Toäc giôø nöûa Roàng nöûa Raén
Coâng ôn Meï ñaõ ñeû ñau mang naëng
Sao baây giôø laïi nhieàu ñöùa lai caêng...?

Cha cuûa con töøng choáng giöõ xaâm laêng
Xaây söï nghieäp boán nghìn naêm lòch söû
Daïy cho con qua töøng caâu ngoân ngöõ
Yeâu queâ höông yeâu maùu ñoû da vaøng

Cha cuûa con töøng daán böôùc ngang taøng
Xoâng chieán traän giöõa laøn teân muõi ñaïn
Löôõi göôm thieâng taåy tröø quaân Nam Haùn
Ngoïn côø ñaøo choân xaùc vaïn Maõn Thanh

Ñeå muoân ñôøi cho noøi gioáng lieät oanh
Töøng öôõn ngöïc treân ñòa caàu theá giôùi
Noái böôùc tieàn nhaân!
   ngaång ñaàu cao ñi tôùi
Tìm töông lai töôi môùi ôû chaân trôøi

Cha cuûa con chaáp nhaän caûnh ñaàu rôi
Nhöng nhaát ñònh khoâng moät lôøi khuaát phuïc
Ñem maùu xöông ñaép boài neân haïnh phuùc
Phaù xích xieàng thoâi thuùc : Daäy Maø Ñi

Sao baây giôø laïi moät luõ Hoàng Di
Ngoài veånh maët treân baøn thôø Tieân Toå
Ai röôùc veà ñaây gaây ñaàu rôi maùu ñoå ?
Giaøy xeùo daân laønh moät heä maùy gian manh

OÂng Leâ-nin - Caùc-maùc hay AÊng-ghen
OÂng naøo cuõng Raâu Rìa - Loâng Ngöïc...!
Meï haõy noùi ñi keûo loøng con ray röùt
Maõi nghi ngôø Meï coù ngoaïi tình khoâng...

 
Kính xin Meï tha loãi cho chuùng con.
1993