Make your own free website on Tripod.com
baøi thô
cho
queâ höông
Neáu ñaõ thaám hoàn thô Nguyeãn Du baát töû
Ñaõ bay boång cuøng caâu ca coø laû
Vôùi gioïng haùt aû ñaøo tha thieát
Thì laøm sao bao giôø queân ñöôïc
Nuùi soâng naøy cuøng tình caûm queâ höông.

Saùng hoâm nay ta böøng tænh daäy
Trong phoøng giam tónh mòch moät mình
Nhöõng lôøi thô möôït maø oùng aû
Vaãn ngaân leân töø nöûa giaác bình minh
Nhöõng lôøi thô ñaõ thaám vaøo coát tuûy
Vaøo thòt xöông vaøo maïch maùu con tim.

Sao cho queâ höông thoâi nhoïc nhaèn khoán khoå
Ñeå trong moãi caên nhaø beù nhoû
Maõi ngaân leân nhöõng lôøi thô baát töû
Hoøa trong tieáng ñaøn baàu da dieát,
Ñeå nuùi soâng vaø con ngöôøi ñaát Vieät
Maõi laø nguoàn caûm höùng cho thi nhaân.

1990 - 1993