Make your own free website on Tripod.com
baïn toâi
Anh vaø toâi laø con cuûa möôøi phöông
Ñaõ lôùn leân giöõa bao muøa baõo taùp
Queâ höông ta maûnh dö ñoà raùch naùt
Cuoái chaân trôøi tan taùc thaûm maây troâi ;

Anh vaø toâi laø con cuûa gioáng noøi
Nguyeän tieáp böôùc vì ñôøi theo tieáng goïi
Queâ höông ta röøng hoang chieàu truùt laù
Traêng thaãn thôø - tieáng deá nieäm hoàn hoang...

Haän vì ñôøi loâng loác caûnh traùi ngang
Thöông cho nöôùc beành boàng khoâng ñònh höôùng !
Anh thoa nheï veát haèn coøn maùu röôùm
Toâi baøng hoaøng maùi toùc ñaõ ñieåm söông

Noùi nhau nghe bao noãi nhôù nieàm thöông
Ta nghe ñaéng töøng ñöôøng tô keõ toùc
Ta ñaõ khoùc ? Vaâng ! nhieàu laàn toâi neùn khoùc
Bôûi gioøng gioáng Hoàng Laïc quaù tang thöông !

 ... Boán nghìn naêm ñaùnh ñoåi moät ñoaïn tröôøng
Ñem daân toäc dìm saâu trong baõo tuyeát !

Anh ngoài ñoù ñeå ñaát trôøi xao xuyeán
Toâi ñöùng ñaây nghe chaân lyù reàn vang
Vì töï do xin daùng ñöùng hieân ngang
Vì ñoäc laäp Tröôøng sôn gaàm soùng döïng

Ta vaãn ñöùng nhö thoâng reo söøng söõng
Vöôn tay gaày reùo goïi maët trôøi leân...
Xuaân haõy veà lau gioøng leä buoàn teânh
Ñaõ daén laïi bôûi ñeâm daøi buoát giaù.

Cho em thô tuoåi ñoâi möôi möôøi saùu
Taém höông trôøi soi boùng ñaùy soâng thu
Ngöôøi vôùi ngöôøi cuøng chia ngoït seû buøi
Hoàn thaû nheï theo lôøi ru cuûa Meï.

Anh mæm cöôøi sau laøn moâi nöùt neû
Toâi ngaäm nguøi töøng kyû nieäm khoù queân...
Mai ta veà gom goùp nhöõng yeâu thöông
Ñôøi roän raõ queân buøi nguøi thöông tieác,

Mai ta veà maù hoàng xanh maét bieác
Chuyeän buoàn vui xin daâng khuùc thaùi hoøa.

1966 - Ñaàm Ñuøn - Thanh Hoaù