Make your own free website on Tripod.com
baûn tröôøng ca
                     thöông nhôù
Khi boá veà haún raèng con ñaõ lôùn
ngoïc ngaø höông ngan ngaùt tuoåi daäy thì
Bieát laøm sao ñöôïc nhæ
ñeå ngöôïng nguøng khoâng coù ôû trong con !

Bieát khi veà con bôõ ngôõ nhieàu khoâng
Naøy daùng ñöùng oaèn cong naêm thaùng khoå
Noï böôùc ñi saâm saáp ngöûa cuoäc ñôøi
... Coù khi naøo con chaúng theøm oâm boá... !

Khi boá veà... chaéc ra ngöôøi laån thaån
Nhòp böôùc con ngöôøi boá chaäm maát traêm naêm
Coù leõo ñeõo laøm phieàn con khoâng nhæ
Coù giaù laïnh caû loøng con cho boá ?

Ñöôøng veà naøo cho boá coù beân con
Duø laø ngöôøi giaët aùo queùt saân
Duø laøm ngöôøi laët rau doøm beáp
Duø seõ phaûi laøm ngöôøi im laëng
ñau ñaùu maét nhoøa theo töøng böôùc con ñi...

Vaãn maõi laø khao khaùt laém con ôi
Töøng ñeâm traéng
töøng ngaøy
töøng buoåi
Baûn tröôøng ca thöông nhôù ñoû trong loøng
Nung chín töøng taác thòt maùu gan da
Phôi laù maät thaät thaø töôi ræ maùu

Ñöôøng veà naøo cho boá coù beân con
Boá seõ ñi duø ñöôøng laø sa maïc
Boá - ngöôøi giaøu nhaát ñòa caàu
Ñem khaùt voïng doàn nuùi noái ra soâng
Ñem öôùc mô döïng laàu cao chín ngoïn
Maø ñöôøng traàn !
Trôøi ôi thöông nhôù quaù
... Coù tieáng chuoâng ngaân nga ñaàu thaùnh giaù
Coù tieáng kheøn thieân söù voïng trong ñeâm
tieáng moõ goõ thaâm u loøng khaùch laï
tieáng kinh chieàu lay laét caû hoaøng hoân...

Cuøng nhöõng tieáng gaø tröa beân laøng vaéng
Baûn tröôøng ca - baát töû - Baûn tröôøng ca.

02/1996 - T5
( nhöõng ngaøy côn ñoùi leân ñeán ñænh ñieåm... ! )