Make your own free website on Tripod.com
bieät ly

Chöõ tình coøn naëng vôùi non soâng,
Sao nôõ ñaønh theo caùt buïi Hoàng.
Tieãn baïn tieáng hôøn rung maët ñaát,
Lôøi thöông man maùc taän taàng khoâng.

1997 - Töø Ñaàm Ñuøn
"Tieãn ngöôøi veà"