Make your own free website on Tripod.com
Böôùc Chaân Ñoâng Tieán

(Kyû nieäm naêm thöù 6 chieán höõu Hoaøng Cô Minh, laõnh tuï ñaûng Vieät Taân,hy sinh ngaøy thöù 49 cuûa chieán dòch Ñoâng Tieán 87 vaøo luùc 10 giôø saùng 28/8/1987. Vôùi taát caû loøng thaønh kính ).

Laàn ñaàu tieân toâi bieát ñeán teân anh
Cuõng laø luùc anh trôû thaønh lieät só...!
Anh ñaõ veà vôùi non soâng huøng vó
Phaát cao côø cuûa chieán só töï do

Böôùc chaân anh caû Daân toäc reo hoø
Theo töøng chaëng binh ñoaøn anh Ñoâng tieán
Chí nguyeän quaân tung hoaønh treân traän tuyeán
Ñaïp xaùc thuø baêng löûa ñaïn xoâng pha !

Anh veà ñaây vieát laïi baûn huøng ca
Theo tieáng goïi sôn haø ñang thoâi thuùc
Töø haûi ngoaïi lôøi theà ñôn giaûn nhaát :
Ñoøi Töï do cho Daân toäc ñoïa ñaøy,

Caùnh chim Baèng ñaõ xeù gioù tung maây
Veà ñaát Meï sau bao ngaøy vong quoác
Möa cao nguyeân giöõa röøng thieâng gioù buoát
Naéng Haï Laøo nhö truùt löûa hôøn caêm,

Tröôùc töû thaàn ñoâi maét vaãn ñaêm ñaêm
Truyeàn söù meänh - Saün saøng hoâ quyeát chieán
Tay suùng theùp cuûa ñoaøn quaân chí nguyeän
Daäy ñaát trôøi rung chuyeån caû Tröôøng Sôn
 
Moãi böôùc chaân - Töøng veát maùu caêm hôøn
Tìm höôùng giaëc lao mình quaân xoâng tôùi...

Nhöng Daân Toäc vieát chöa troøn trang söû môùi
Chieán tröôøng xa anh voäi boû ñi roài
Röøng Cao nguyeân hoang naám moä ñôn coâi
Trong khaùm laïnh toâi boài hoài luyeán tieác...

Teân cuûa Anh - Laàn ñaàu tieân toâi bieát
Cuõng laø laàn Anh vónh bieät traàn gian
Anh cheát ñi cho Toå Quoác hieân ngang
Cho Daân Toäc trieäu - Hoaøng - Cô - Minh - khaùc

Maõi ñöùng leân nhö con Hoàng chaùu Laïc
Ñaõ bao laàn ñi phaït Baéc bình Nam
Ñaùnh tôùi cuøng - queùt saïch luõ taøn tham
Daønh ñoäc laäp treân voøm trôøi Ñoâng AÙ

Anh cheát ñi haún chöa troøn chí caû
Nhöng gioáng noøi ñaõ maõi goïi teân Anh
Ngöôøi con yeâu cuûa Toå quoác lieät oanh
Ñöôøng Ñoâng tieán tung hoaønh treân boán beå,

Tieác thöông Anh ñaát trôøi nhö röôùm leä
Maõi töï haøo cho theá heä mai sau
Toâi nghe loøng daäy thöông ñau
Nhö töøng tha thieát vôùi nhau thuôû naøo
Ñöùng chung treân moät chieán haøo
Quoác thuø ñaõ coù Ñoàng baøo thay Anh.

28/08/1993
A 20 Phuù Yeân VN