Make your own free website on Tripod.com
buoåi chieàu
                treân beán cuõ
( taëng Vuõ ñình Thuïy vaø Döông Só, nhöõng tuø nhaân chính trò hieän ôû T5 Ñaàm Ñuøn. Hôn 20 naêm tuø, chöa töøng bieát yeâu moät ngöôøi con gaùi.)
Ta laøm lính kî binh
Phoûng ñaõ chuïc naêm tröôøng
Ñöôøng traàn chöa bieát moûi
Neûo veà ñaõ boán phöông

Thích nhöõng chieàu trôøi söông pha naéng muoän
Thích nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñaõ phong söông
Ñeå nhöõng luùc buoàn trô dao chieán traän
Baûng laûng tìm veà ñaâu ñoù moät laàn quen.

Ta ñaõ soáng ngaây ngoâ ñôøi traän maïc
Löûa maùu ngang trôøi - Ngöïa hí möôøi phöông
Nhöõng töôûng nhöõng mong moät ngaøy yeân vui ñeán
Meï ñoùn ta veà nôi caét roán choân nhau

Vaùch töôøng reâu thôm laïi muøi gaïch ñoû
Ruõ aùo phong traàn Meï cöôùi vôï cho ta
OÂ - Moät naøng con gaùi dieäu kyø
Toùc oùng-aû ngaït höông hoa thieáu phuï
Maù höôøng ñaøo daäy-thì men xuaân nöõ...

ÖÙ - Ta nhöõng ñôïi moät ngaøy veà queâ cuõ
Côûi boû ñao thöông - Taï töø chieán maõ
Vai gioù buïi töø ñaây thoâi laám maùu
AÙo Khinh kî thaû xuoáng gôûi loøng soâng.
Nhöng cuoäc ñôøi baøy ra ngaøn lyù leõ
Ñeå chaâm choïc côït giôõn traùi tim ta
Ñem yeân bình troän laãn vôùi phong ba
Ñem öôùc mô laøm tang Ta khoùc Meï.

Ñeå gaõ kî binh trôû thaønh chim goõ moõ
Goõ coång leân trôøi tìm nhaët nhöõng vì sao
Nhöõng vì sao laøm hoa xaây moà Meï
Maõi taän beân kia - nöûa chöøng sau quaû ñaát...

Ñeå mang veà traûi xuoáng giöõa doøng soâng
Doøng soâng khoâng coøn Meï
Chæ coøn ngöôøi Lính cuõ
Chaân taáp-teãnh ñuoåi theo vaït naéng xeá.

1997 - Ñaàm Ñuøn Thanh Hoùa
  Tieân Tri