Make your own free website on Tripod.com
ca dao
Cheát thì cheát - Em khoâng buoâng Anh
Buoâng Anh ö ? buoâng Muoái xuoáng Nöôùc
Buoâng Muoái coøn laéng ñöôïc laáy caën
Buoâng Anh ö theå buoâng traêng raèm !

Buoâng Traêng - thaùng moät laàn coøn thaáy
Buoâng Anh - ñoø caùch maáy ñöôøng xa !
Thöông nhau nöôùc ñöïng saøng khoâng chaûy
Khoâng thöông nhau nöôùc ñöïng chaäu coøn troâi.

 1990