Make your own free website on Tripod.com
chaân
lyù
laø
ñaâu
Hoûi ai tuaán só ai haøo kieät
Ai khaùch coâng haàu ai ñeá vöông ?
Ñaõ heïn ngaøy mai xaây theá söï
Thì thoâi - traân troïng chuùt rieâng thöôøng !

Hoûi ai xeáp aùo ai thay aùo
Ai ñoát ñeøn khuya ai ngaém traêng ?
Maø nay gioù sôùm muøa thu ñeán
Ta ñöùng nhìn maây traéng ngôõ ngaøng.

Moät aùnh hoàng leân coù nhöõng khi
Bao trung truøng - ñieäp boùng quaân kyø
Tam Taàn thaát thuû - Haøm Döông maát
Haïng Voõ ñaàu rôi hieåu ’’Theá Th쒒...

Ta bieát Taây Sôn buoåi phaát côø
Thieân thôøi ñòa lôïi vöõng tieân cô
Vaø trong Chính Nghóa Nhaân Hoøa ñuû
Nhöng taïi vì sao phaûi xoùa môø ?!

Thuôû aáy möôøi naêm ôû nuùi Lam
Bao nhieâu gian khoå maáy thaêng traàm
Non soâng ñaûng ñònh - Bình Ngoâ saùch
Thònh trò trieàu Leâ cuõng luïn taøn...

...Ai roõ loøng ta roõ yù ta
Nghó sao tai bieán cuûa sôn haø
Nghìn naêm chaân lyù laø ñaâu nhæ ?
Theá thaùi nhaân tình ta xoùt xa !

An laïc laø ñaâu ? Haïnh phuùc ñaâu ?
Sao ñem xöông maùu ñaép neân maøu...
Thuø oaùn choân saâu loøng moä chí...
Khôûi daäy tình thöông khaép ñòa caàu

02/1994
A 20 Phuù Yeân VN