Make your own free website on Tripod.com
chieàu
vaøng
 Röøng baät khoùc trong buoåi chieàu vaøng
 Chieác aùo rôi baùo muøa thu sang

 Khoùi lam chieàu vaán vöông maùi tranh
 Khôi noãi nhôù vaøng gieo mong manh

 Trong hieän taïi coäi nguoàn xô xaùc
 Ñaøn chim muoâng cuoái ngaøy ngô ngaùc

   Bieát veà ñaâu trong coõi xa môø
   Ta buøi nguøi thöông nhôù
   Nghe loøng röng röùc, Nöôùc non buïi môø...

traïi tuø A 20 - Phuù Yeân
Vieät Nam - 94