Make your own free website on Tripod.com
chöùng tích
Ñaây Ñaàm Ñuøm, ñaây chöùng tích ñau thöông
Ngaøn uaát haän moät khoaûng trôøi nghieät ngaõ
Laø gioâng toá khoâng theå naøo boâi xoùa,
Ñeå ngaøn naêm voïng maõi nhöõng oan hoàn.

Tieáng xích xieàng reàn rin rít beân tai,
Lôøi thaûng thoát doàn leân töøng vieân soûi.
Tim soâi suïc khieán hoàn ta röôùm maùu,
Bao tieáng hôøn tranh ñaáu goïi töï do.

Ñeâm ñoâng haøn treân saøn ñaù co ro,
Ngaøy naéng raùt chaân traàn ñaàu ñoäi naéng.
Vai xueå xuoáng chæ coøn daêm ba kyù,
Bôûi xöông khoâ khoâng mang noåi thaân ngöôøi.

Beân væa heø loang loã veát maùu töôi,
Thaân quaèn quaïi naèm chôø giôø phuùt cuoái.
Naêm möôi naêm Ñaàm ñuøn bao nhieâu tuûi ?!
Noãi oan kieân ñeâm toái loái ñi veà.

Ta ñöùng ñaây nghe vaïn noãi eâ cheà,
Nhìn nhaân theá say mình treân toäi aùc.
Ñaây Coäng saûn, ñaây thieân ñöôøng Caùc Maùc..?
Ñaây Lam Sôn - man maùc moät nieàm ñau.

Ta laëng hoàn qua töøng phuùt, töøng giaây,
Chaúng caàn bieát ngaøy mai ra sao nöõa.
Thaân muïc naùt nhöng hoàn ta khoâng vöõa,
Vì Vieät Nam muoân thuôû vaãn tröôøng toàn.

Sau ñeâm daøi chim seõ hoùt ví von,
Ngaøn tia naéng nôi Linh Sôn choùi loïi.
Ta ñi nghe tieáng hoàn soâng nuùi goïi,
Lam sôn ôi ! coøn nhôù maõi lôøi ru.

1996 T5 - Ñaàm Ñuøn