Make your own free website on Tripod.com
coû daïi
Coù moät loaøi hoa daïi,
Ngaøo ngaït giöõa muøi höông.
Theïn thuøng trong naéng sôùm,
Haân hoan vì haân hoan.

Coù moät loaøi coû laï,
Quaën mình trong naéng haï.
Öôm maàm xanh töông lai,
Ngaøy daøi ai coù bieát.
 

Coù moät loaøi coû laï,
Daàm mình giöõa trôøi ñoâng.
Moät doøng soâng thöông nhôù,
Vöông vaán maõi öôùc mô.

Loái Hoàng, hoàng phong saéc,
Ngoõ Ngaïc, ngaït höông bay.
Öôùm mi daøi beõn leõn,
Ngan ngaùt moät trôøi xuaân.

1996 - Ñaàm Ñuøn