Make your own free website on Tripod.com
c
öù
u
caùnh
Ta coù ñoâi chaân traàn
Toáng thaúng vaøo ngöïc töôïng thaàn
Ñöôïc meänh danh Töï Do
Töï do - oâi! Töï do
Bieát bao con ngöôøi
Coøn bò tuø ñaøy ñang ñoùi laïnh co ro...

Ta xoâ saäp laêng ñaøi Kim Töï-Thaùp
Chöùng tích ngöôøi coå ñaõ vaên minh
Vaên minh - Vaên minh! Kinh
ÔÛ buïi - nguû hang
Laøm tình ngheânh ngang
Beân beä ngaõ Naêm ngaõ Baûy ñöôøng phoá theânh thang
...Nay aên thòt caû ñoàng loaïi mình

Ta uy nghi treân ñænh Everest
Nhoå toeït vaøo maët theá nhaân
Vôùi nguïm nöôùc boït
Cuûa moät giaác daøi nguû muoän
Haàu goät röûa ñi - Nhöõng thoùi ñoäc thaâm ñoán maït ñôùn heøn
Ta aên moøn nuùi voâi
Uoáng vôi beå möïc
...Cho nhöõng maùi ñaàu xanh traéng
Töøng sôïi toùc ngaén daøi
Theo luoàng gioù tung bay.
Ta chaäp chöõng treân ñöôøng - Chín böôùc ñi
Hôi muoän nhöng xaù gì...

Ta ñaïp leân maët trôøi
Ta daãm leân maët traêng
Boùp ngheït tim cho giaù baêng
Cuøng söùc maïnh vaïn naêng
Coõi ñôøi naøy aáy laø cöùu caùnh...

Khi chieàu veà - Ta moät mình hoang vaéng
Ta khoùc - Khoâng coøn gì ñeå nuoái tieác
Ta cöôøi - chaúng chuùt gì aên naên
Möôøi taùm naêm roài
No troøn toäi danh ‘’phaûn quoác’’
Theá nhaân ôi ! cuøng ta cöôøi khan moät tieáng.

A 20 - Phuù Yeân 1993
( Sau 18 naêm tuø - Thaàn kinh taùc giaû ôû möùc baùo ñoäng roái loaïn - Chuùng toâi quyeát ñònh in baøi thô naøy nhö moät caùch chuïp hình caän aûnh ñôøi tuø cuûa moät ngöôøi yeâu nöôùc. )