Make your own free website on Tripod.com
daùng ñöùng
               ngöôøi chieán só
(kính taëng Tröông vaên Söông)
Giöõa Ñaàm Ñuøn anh vung tay ñaû ñaûo
Boïn quaûn noâ ngô ngaùc maét kinh hoaøng
Baøn chaân ñaát traàn traàn treân ñaù soûi
Maét can tröôøng uy duõng töï ngaøn naêm.

Voøng coå chaân khoùa cuøm coøn möng ñoû
AÙo xanh tuø coøn nheã nhaïi moà hoâi
Caùnh tay vung toaïc bung ñöôøng chæ vuïng
(môùi hoâm naøo anh caàn maãn vaù khaâu)

Tröông vaên Söông ! ngöôøi con gioøng soâng Cöûu
Saùu möôi muøa xuaân ñaõ moät ñôøi qua
Bieát bao muøa chinh chieán
Bieát bao thaùng naêm tuø
Vaãn khoâng suy suyeån - moät ly taác töï haøo
Laø ngöôøi ñaát phöông Nam
Thaáy gian laø dieät
Thaáy taøn baïo laø vung tay choáng ñoái
Duø theùp duø cuøm duø suùng ñaïn duøi cui
Duø bieät giam duø ñoùi reùt tröôøng kyø
Duø duï doã phænh phôø duø höùa heïn
Vaãn daùng ñöùng xoaïc chaân Ngöôøi Soâng Cöûu

01/1996 - Ñaàm Ñuøn