Make your own free website on Tripod.com
ñeä huynh
 
Khoân thôøi cuõng ngaïi, daïi chaúng neân,
Ñöùng giöõa caøn khoân, nôï phaûi ñeàn.
Daêm chöõ eâ a ôn coøn nhôù,
Vaïn phuùc ñaàm ñìa, nghóa naøo queân,
Goùp nhaët taøn thö nung söï nghieäp,
Chung cuøng nghóa só nguyeän döïng neàn,
Loøng nhöõng soi chung nôi tueá nguyeät,
Gian truaân naøo quaûn daï theânh thang.