Make your own free website on Tripod.com
ñeâm bieät giam
                     naèm ru con
 
aø ôi ! Ru con con nguû cho ngon
Meï coøn ñi ñoùn Roàng loan chöa veà
Ru con con nguû moät beà
Moät beà traêng saùng voã veà con chôi.
Ru con baøi haùt chôi vôi
Moät lôøi traêng gìoù ! Moät ñôøi aø...ôi
"ô ô ! Caùi coø maø ñi aên ñeâm
Ñaïp phaûi caønh meàm loän coå xuoáng ao"
Ao saâu traêng toû ngoïn ñaøo
Naøo thöông naøo nhôù roùt vaøo con thoâi.

Ôi...Mai naøy coø lôùn coù ñoâi
Gioïng hoø xa vaéng...coù troâi ñöôïc coø ?
ÖØ, Meï ! Meï laø gioøng soâng soâng öù! ö! aø... khoâng...
Meï laø ngoïn suoái öù...ö treân ngaøn
Chaûy ngang ñænh nuùi theo ñaøn chim Quyeân
Daëm ngaøn soâng nöôùc thuyeàn quyeân.
Meï coøn ñi maõi... Khoâng veà giao duyeân.
Ñeå cho chín ñôïi möôøi chôø,
Ñeå cho môø maét Boá chôø, con troâng...
aø ôi ! Taïi Meï ! Meï laø gioøng soâng
Buoàn troâng cöûa nuùi coù khoâng ngoïn nguoàn!...
Ru con loøng luoáng ñoaïn tröôøng;
Haàm giam - Ñaù Nuùi
                              voâ-thöôøng Meï-con.

12/95
T.5 Ñaàm Ñuøn - Thanh Hoùa