Make your own free website on Tripod.com
ñeâm
       ñaàm
              ñuøn
Ñeâm buoâng xuoáng - boùng ñen söøng söõng
Gioù voâ tri caêm rít ñeán rôïn ngöôøi
Coù con deá nhoû
Gaùy maõi ñieäp khuùc ñoäc aâm choùng maët

Ta muoán choàm leân
 giöït phaêng moùng cuøm
Neùm cho khoâng gian trôû thaønh im aéng...
Chæ coøn ta vôùi ta

Vôùi töøng chuùt tö rieâng oùng aû
Vôùi möôït maø höông hoa söõa tinh khoâi
Tieáng laù baøng rôi
thay theá aâm thanh kinh hoàn vì ñöôøng bay cuûa muoãi ;

Naøy ngöôøi tình xöa cuõ
Coù bieát ñaâu
töøng giôø
Ta vaãn oâm nhau !
Moùn nôï muoân ñôøi
Ta chòu vôùi choàng em maõi maõi !

... Vì veát thöông kia haøng ngaøy möng taáy maùu
Cuøm thì nhoû maø chaân ta thì lôùn...
Ñoùi khoâng bieát keâu - ñau khoâng bieát gaøo
Neân ñaønh mang loãi vôùi choàng em

Ñeâm ñen ngoøm ! muøi quyû döõ
Baån tanh caùu gheùt
Traàn truoàng ñoán maït
Veùn heát quaàn doàn loã keâ chaân ;

Moät chuùt khoâng gian ñaõ naëng muøi oâ nhieãm
Khoâng khí haø tieän ! Loã gioù coå tay...
Khoâng coù em -  Laøm sao ta nguû ñöôïc

Ngaøy qua ! thaùng heát
Caàn phaûi soáng em ôi
Boùng toái naøo roài cuõng seõ ñi qua

1996 -  Ñaàm Ñuøn
aên naên