Make your own free website on Tripod.com
Ñeâm mô veà Haø Noäi
Haø Noäi, Haø Noäi.
Ta mô thaáy em mang nuï cöôøi trinh nöõ
Trong daùng daáp luïa laø hoa söõa trinh nguyeân
Ta mô thaáy em ña mang ñöôøng coå thuï
                                 Laøm maøu ñieåm trang
Cho thaân theå ngoïc ngaø thôm con gaùi.

Haø Noäi, Haø Noäi
Phoá cuõ nhaø xöa
Laàu nghieâng ngoùi ñaäm
Ñeâm mô hoà tænh nghe tieáng haùt ngöôøi xöa
Nhö rung chuyeån caû caàu voàng Vaên Mieáu
                               Vaø soùng nöôùc Hoà Taây
Ñang run raåy oâm hoân ngöôøi thieáu phuï

OÂi ! Haø Noäi
Naøng con gaùi nguû ngaøy hö thaân quaù
                                        Vuõ truï maây muø
Ñeâm chao ñaûo ta laïc loái aâm döông

Haø Noäi ñoùa hoa ngöôøi thaïch nhuõ
Ñaõ nghìn naêm chaúng taøn phai nhan saéc
Vaãn luùng lieáng ña tình
Vaãn troøn caêng luïa traéng
Vaãn ngoït ngaøo ñaém ñuoái tieáng aùi aân.
(Laãn saéc leûm chua ngoa cuøng ngaët ngheõo)

Ñeâm mô veà Haø Noäi
Töø moät goùc trôøi nhö khoâng coøn söï soáng
Hôi thöøa höông soâng Maõ
Goø ñaù cuõ Lam Sôn
Ñeâm lay laét ngoïn ñeøn pha queùt veät...

Ta vaãn thöùc nhö haèng ñeâm vaãn thöùc
Ta vaãn mô nhö haèng ñeâm vaãn mô
Boùng daùng Haø Noäi
Thuûy tinh ôi! Moät trôøi thôm con gaùi

Muøa Xuaân 96 - Ñaàm Ñuøn