Make your own free website on Tripod.com
ñeâm qua phaø Töû loä
Beân kia laø Ñaàm Ñuøn
Beân naøy laø nôi ñaâu
Böôùc haãng böôùc saâu
Baùnh xe tuø loàng leân - ñoäng côõn.

Tieáng ñoø ôi ngaùi nguû
Chaúng ñuû tôùi bôø soâng
Nöûa ñeâm boïn quan laùi
Baïc cheùn ñaõ say muø.

Ñaây soâng Chu - cöûa phaø Töû loä
Tieáng goïi ñoø baèng suùng xeù maøn ñeâm...
Chaân cuøm tay xích
Möôøi linh hoàn löôïn lôø quanh xaùc ñuoái.

Cuoái theá kyû hai möôi
Phaø soâng Chu coøn tôøi caêng daây caùp
Choøng chaønh choøng chaønh
Nhö ñöùa em boàng chò kieám thieân ñöôøng.

Xe tuø ngöûa nghieâng
Möôøi ngöôøi nín laëng
Cuøm ñen suoát naëng
Laëng leõ - trôøi khoâng
Traêng giöõa soâng
sao giöõa ñoàng...
Ñoaøn ngöôøi aån daät
Nhö hình aûnh aâm binh.
 

08/11/1994
(ñöôøng ñeán Ñaàm Ñuøn)