Make your own free website on Tripod.com
ñieäu nhôù
 
Thao thöùc ngoài nghe tieáng gioù möa
Ñieäu buoàn ray röùt töï ngaøn xöa
Queâ höông traêm nhôù, ngaøn thöông aáy,
Nhôù laém ngöôøi ôi ! maáy chaúng vöøa

Nhôù caùnh coø bay luùc ngaäp ñoàng
Nhôù röøng nhôù nöôùc nhôù doøng soâng
Nhôù em hong toùc muøi hoa böôûi
Coù leõ giôø em ñaõ laáy choàng

Hai chuïc naêm roài bao xoùt xa
Meï giaø moûi maét ñôïi chôø ta
Khoå ñau cho meï caøng ñau khoå
Chaéc meï giaø hôn tuoåi ñaõ giaø

Ta vaãn coøn ñaây vôùi ñoïa ñaøy
Giöõa ñôøi cay ñaéng gioù heo may
AÙo côm chöa ñöôïc ñeàn côm aùo
Nôï nöôùc ngaøy theâm nôï laïi ñaày.