Make your own free website on Tripod.com
ñoäc thoaïi
Trôøi muø söông roài löõ khaùch ôi
Leàu tranh ñaâu thieáu cheùn aân tình
Döøng ñi ! Toäi gì maø ñi maõi
Boán goùc bieån trôøi gioù loäng thoâi

Chaøng löõ khaùch ngaàn-ngöø khoâng muoán böôùc
Röôïu Quyønh-Nhö ai roùt aùt höông röøng
Kìa beáp löûa hoàng leân con caù nhaûy
Vaø cöûa röøng, söông phuû traéng meânh moâng !

Môøi khaùch phong söông moät laàn ñeán
(Daãu bieát mai naøy coù gaëp nhau ?)
Cöûa röøng ñeâm ngaøy khoâng ai ñoùng
Ngaïi ngaàn gì moät chuùt vaõi nhaân duyeân ?

Ñaõ maáy muøa söông ñaãm laáp coâ lieâu
Chung röôïu laït ñôïi ngöôøi xöa queân loái
Naøy löõ khaùch phong traàn
Möïc caïn göôm cuøm naøo phaûi chæ mình ngöôi

OÂ hoâ! laõo giaø ñaàu tinh quaùi
Nghe nhö chöøng quen bieát töï bao giôø
Nöûa ñôøi ngöôøi ñaàu phôi treân boán bieån
Haù ngaïi gì moät men aám tri-aâm...

Ta bieát maø ! Sôùm muoän ngöôi cuõng ñeán
Röôïu Quyønh nhö say khöôùt ñaõ bao ñeâm
Cöûa Tuøng ñaáy ! Röøng söông ñang doã nguû
Ta chôø ñôïi - laâu roài - Ngöôi bieát chöa ?

Naøy laõo giaø ! chöøng nhö ta quen bieát
Phaûi chaêng laø ngöôøi ñaáy coá nhaân xöa

Coá nhaân ö ! haø haø ! öø coá-nhaân
Nhöõng naêm daøi queân baüng
Trôøi Baéc bieån Nam
Göôm cuøn möïc caïn
Ta ñem chí bình sinh
Ngheâu ngao haùt giöõa coång chuøa...
Boïn treû nhoû goïi ta laø quaùi ñaïo
Luõ giaø ñaàu baûo ta thaèng chaâm-chích
Xuøa choù luøa traâu ñaåy ta ra tröôùc bieån...

... Naøy baïn nhoû ! Sao ngöôøi laïi khoùc
Cöûa röøng kia ñeâm tröôøng daøi hun-huùt
Ngöôi khuaát roài ! Ta coøn bieát coù ai !
Ñeâm nay röøng Tuøng
Gioù reo vi-vuùt
Cheùn töông-phuøng ai chuoác caïn töø laâu...

12/1995 - Muøa Tónh Nguïc.
(töôûng nhôù Ñaøo Taêng)
Nhöõng ngaøy cuøm bieät giam ôû Ñaàm Ñuøn