Make your own free website on Tripod.com
ñoâi bôø
Beán Haûi
Em vaø toâi sinh nhaèm chung theá kyû
Ngaøy queâ höông dao caét ñöùt hai mieàn
Em Haø Noäi - caêm hôøn daâng Beán Haûi
Toâi Saøi Goøn - uaát haän nguùt Hieàn Löông

Bao naêm roài quaèn quaïi moät veát thöông
Nhoøa maét Meï mieân man buoàn nhöôïc tieåu
Boán nghìn naêm naëng oaèn treân vai yeáu
Voøng tay chai oâm Daân toäc ñoïa ñaøy !

Toâi chöa veà thaêm ñaát Baéc thaân yeâu
Nghe soùng voïng Nhò-Haø ñeâm traên trôû
Em cuõng chöa ñeán mieàn Nam maøu môõ
Nhìn Cöûu Long uoán khuùc nöôùc xuoâi doøng

Noãi mong chôø thuyeàn chôû naëng long ñong
Caùnh chim moäng röïc trôøi thöông ngheõn loái
Nhìn queâ höông muùt muøa trong boùng toái
Ñöôøng töông lai thaát theåu khaùch thöa daàn !

Em coù nghe loøng ñau xoùt baâng khuaâng
Ngaøy Quoác nhuïc - nhòp caàu thöông ñaõ gaõy ?
Queâ höông em löûa voâ thaàn boác chaùy
Mieàn Nam toâi bom ñaïn cuõng tôi bôøi !

Ñöùng beân naøy toâi goïi coá nhaân ôi
Ai ñaõ caét chia doøng Beán Haûi ?
Ñeå hôøn caêm nguùt trôøi daâng quan taùi
Leä töø ly thaønh maùu chaûy ñoâi bôø !

Nôi tuyeán ñaàu Hieàn Löông ñöùng chô vô
Kieân nhaãn ñôïi queâ höông ngaøy thoáng nhaát
Em coù nghe tieáng tô loøng thaân maät
Cuoái phöông trôøi khaéc khoaûi goïi nhau chaêng

Moãi chaëng ñöôøng laø töøng chaëng thöông ñau
Moãi vó tuyeán laø moãi laèn dao caét
Bao xoùt xa tuoân traøn leân khoùe maét
Khôi trong toâi doøng maùu Vieät Tieân Roàng

Daãu quaân thuø coù taùt caïn Bieån Ñoâng
Cuõng khoâng muùc ñöôïc aùnh hoàng chaân lyù
Daãu ngoaïi bang coù möu thaàn chöôùc quyû
Cuõng khoâng che ñöôïc leõ soáng Con Ngöôøi

Muoân traùi tim cuoái theá kyû hai möôi
Böøng soáng daäy ñöùng leân giaønh Lòch söû
Noãi ñau thöông chìm saâu trong quaù khöù
Gioù thanh bình taém maùt neûo töông lai

Toâi trôû veà - Côø Daân Toäc tung bay
Xua löûa ñaïn tìm em treân ñaát Baéc
Ta hoân nhau trong voøng tay raát chaët
Giaëc tan roài - Ñaát nöôùc nôû muøa Hoa

1993
A 20 - Phuù Yeân