Make your own free website on Tripod.com
meï
Ñoàng
Xuaân
Laõnh aùn chung thaân löu ñaøy bieät xöù
Toå quoác bao la qua taàm maét beù
Chieàu nay con xuoâi veà treân ñaát Meï
Bao ngaäm nguøi goïi Meï : Meï Ñoàng Xuaân

Ñoâi maét nhaên nheo nhìn con meï boái roái...
Maùi toùc baïc phô moûi moøn theo naêm thaùng
Meï khoâng noùi nhöng nguùt ngaøn haän oaùn
Haèn treân vai tróu naëng gaùnh caêm hôøn !

Ñaõ maáy muøa giaëc vaøo chieám giang sôn
AÙo raùch sôøn vai - quaàn traêm mieáng vaù
Döôùi trôøi ñoâng Meï bao laàn guïc ngaõ
Ven chieán haøo loang maùu traän hoâi tanh!

Thung luõng saâu röøng hoang daïi xaây thaønh
AÁp uû chôû che nhöõng ngöôøi con yeâu nöôùc
Chieàu hoang vu maây buoàn qua Xuaân Phöôùc
Nhö giaän hôøn xeù töøng maûnh bô vô !

Gaëp Meï ñaây con quaù ñoãi söõng sôø
Thöông Meï giaø nua !
  löng coøng - goái moûi ...
Con bieát Meï ñaõ bao ñôøi ngheøo ñoùi
Ñaát caèn khoâ neân soûi ñaù öu phieàn!

Quaân boäi phaûn nuoâi aûo voïng cuoàng ñieân
Xeù xaùc Meï raõ rôøi ra traêm maûnh
Ñaøo moà maû xaây nhaø giam khaùm laïnh
Ñaép chieán haøo treân ñoàng ruoäng noâng thoân...

Roài töøng ñeâm tieáng keûng rít beân ñoàn
Meï trôû giaác kinh hoaøng côn aùc moäng !
Meï naèm yeân nhöng böøng leân söùc soáng
Nuoâi chuùng con baèng söõa maùu linh hoàn

Nhöõng rau deàn rau deäu xanh non
Nhöõng con oác con caøo con cua con deá
Thaønh maùu töôi thaám daàn qua cô theå
Chaûy giöõa tim mình nghe tieáng goïi queâ höông

Con veà treân ñaát Meï boán muøa höông
Thu laïnh nhaït - söông röøng qua khaùm nhoû
Ñoâng hôøn giaän - khoùc möa gaøo gioù xeù !
Haï kinh hoaøng - noùng chaûy chaùy thòt da.!
Xuaân vuïng veà khoâng dieãm leä kieâu sa
Ai chuoác röôïu ñaát trôøi say laûo ñaûo
Hôn möôøi naêm ñoàng baøo theøm côm aùo
Soáng laïc loaøi oaùn haän kieáp tha phöông

Con veà ñaây ! oâm troïn ñaát trôøi thöông
Maø löûa haän chaùy buøng tia maét ñoû
Ñeâm traèn troïc ngôõ mình thöông ai ñoù
Nghe queâ höông nhö maùu giaät trong loøng...

Suoát ñôøi Meï chòu long ñong
Nuoâi con Meï vaét caïn baàu söõa töôi
Ngaøy mai Meï vaãn moâi cöôøi
Trong voøng tay Meï muoân ngöôøi Töï do.

1993
A 20 - Xuaân Phöôùc
(*) traïi tuø Xuaân Phöôùc A 20 naèm trong ñòa phaän huyeän Ñoàng Xuaân. Moät huyeän raát ngheøo vaø raát roäng cuûa tænh Phuù Yeân. Nôi ñaây coù nhöõng baø Meï voâ danh, soáng quanh vuøng traïi, thöôøng xuyeân chuyeûn tin vaø ñoà aên cho tuø chính trò.