Make your own free website on Tripod.com
döôùi traêng
   moät mình
      moät sôùm mai
Khoùi thuoác ñaàu ngaøy laøm ta ngaây ngaây
Nghó tôùi baïn beø giôø coøn nôi ñaây
Ñoâi khi chaïnh nhôù muoán gaëp phuùt giaây...
OÂi ! khoâng phaûi ta run vì daây theùp gai
Maø ta gôùm loøng ngöôøi trong moät voøng vaây.

Traêng vaãn laø traêng thôøi vieãn söû
Vôùi loøng ngöôøi loâng laù phuû ñaày tay
Naøo coù phaûi soâng saâu haøm roàng baãy coïp ?
Ta cuõng khoâng voâ tình khoâ caèn nhö caây coû !

Neân noãi saàu trong ta...
Röôïu tri aâm naøo phaù noåi
Uaát khí - baïc nöûa maùi ñaàu...

Hieàm moät nheõ em phieâu boàng lyù töôûng
coù kham noåi ñôøi thöôøng...
Ñeâm traêng môø caøng nghó caøng thöông
Laøm sao vôi ? Em ôi
Beå daâu ta caùm ñôøi daâu beå
Em - Chôù ñeå tang thöông nhuoám ñoaïn tröôøng
Heïn nhau beân moät hoà tröôøng
Ñöôøng xöa loái cuõ vaãn coøn thaûo höông
09/1994 (gôûi PVT, nhöõng ngaøy caêng thaúng cuûa A20)