Make your own free website on Tripod.com
em
   ñaõ
     veà
      chöa
(thöông taëng coâ gaùi Vieät haûi ngoaïi)
Vieát cho em beân kia bôø bieån Thaùi
Ñaây nhöõng vaàn thô cuûa ngöôøi ôû laïi
Möôøi taùm naêm roài nhìn daân toäc thöông ñau

Maùu cuûa bao ngöôøi nôi caét roán choân nhau
Thaám ñoû ñaát Roàng Tieân ngaøy vong quoác
Queâ höông ta caét chia töøng nuùm ruoät
Nhöùc nhoái caêm hôøn -
  baûy chuïc trieäu con tim...

Ngaøy em ñi giaëc traøn vaøo xaâm chieám
Vöôøn ruoäng hoang sô, thoân xoùm ñieâu taøn
Neáp giaùo ñöôøng giôø coøn laïi ñoáng tro than
Ai ñoùn ñöa em sau giôø tan leã ?

Anh ngoài ñaây giöõa khung trôøi maùu leä
Ñeám tuoåi ñôøi hoang pheá ruïng treân tay
Nhôù thöông em - mong ñôïi thaùng naêm daøi
Thuyeàn haûi ngoaïi - buoàm xuoâi queâ loäng gioù !

Treân xöù laï queâ ngöôøi em soáng ñoù
Coù nôi naøo nhö ñaát Meï khoâng em ?
Coù nhöõng gioøng soâng lô löõng eâm ñeàm
Coù luõy tre xanh traûi daøi boùng maùt ...

Em coù nghe tröa heø vang khuùc haùt
"Haét hiu buoàn tieáng voõng Meï hieàn ru..."
Em coù coøn ngoài ñôïi gioù sang thu
Deät tuoåi moäng veõ vôøi leân maùi toùc ?

Cuoái trôøi xa coù khi naøo em khoùc
Nhôù queâ höông hoaøi nieäm phuùt eâm ñeàm ?
ÔÛ phöông naøy khaéc khoaûi goïi teân em
Coâ gaùi Vieät Nam tuoåi ñôøi coøn treû

Chieác aùo baø ba thaám tình ñaát Meï
Suoái toùc theà nghieâng noùn laù baøi thô
Caâu haùt ca dao chín ñôïi möôøi chôø
Xaây döïng queâ höông sau bao ngaøy ñoå naùt
Anh ñaõ vuøng leân caát cao tieáng haùt
Em ñaâu roài !
Em ñaõ trôû veà chöa...

A 20
Ngaøy 6/10/1994.
Chuù thích: Ngaøy traïi tuø A 20 chuaån bò noåi daäy. Röûa moái nhuïc caâm laëng tröôùc quoác teá.