Make your own free website on Tripod.com
 
Cuoäc gaëp gôõ ñaïi dieän Phoøng Trieån Laõm Pacific Bridge
khoâng ñem laïi keát quaû gì vaø ngöôøi Vieät taïi vuøng Vònh
raàm roä chuaån bò bieåu tình

 Nhieàu hoäi ñoaøn quoác gia leân tieáng uûng hoä
vaø hoã trôï cho chieán dòch bieåu tình keùo daøi 5 tuaàn leã.

Vaøi hình aûnh  cuoäc bieåu tình choáng trieån laõm tranh 
giaëc Hoà (cuoái trang)

 SAN JOSE (VNNB)- Sau cuoäc gaëp gôõ sô khôûi vaøo hoài ñaàu tuaàn taïi Oakland, hai ñaïi dieän vaø cuõng laø nhöõng ngöôøi saùng laäp ra Phoøng Trieån Laõm Pacific Bridge Contemporary Southeast Asian Art ñaõ ñeán Trung Taâm Sinh Hoaït Cöïu Tuø Nhaân Chính Trò ôû San Jose vaøo luùc 8 giôø toái ngaøy thöù ba 14/3 vöøa qua ñeå gaëp gôõ vaø thaûo luaän vôùi Ban Ñaïi Dieän CÑVN/BC cuõng nhö ñaïi dieän caùc hoäi ñoaøn ngöôøi Vieät quoác gia vaø Ban Toå Chöùc Bieåu Tình ngoõ haàu hy voïng coù theå cuøng thaûo luaän, trao ñoåi quan nieäm vaø tìm ra moät giaûi phaùp toát ñeïp lieân quan ñeán phaûn öùng soâi suïc töø khoái ngöôøi Vieät tò naïn nhaém vaøo cuoäc tröng baøy 40 böùc hình veõ “Caùo Hoà” maø theo döï truø seõ baét ñaàu vaøo ngaøy thöù baûy 18/3 naøy taïi Oakland.

 Hieän dieän trong cuoäc gaëp gôõ naøy coù caùc oâng Nguyeãn Taùi Ñaøm, Chu Taán, Traàn Vaên Loan, Tröôûng Ban Toå Chöùc Bieåu Tình, Ñoã Vaên Traûng, Chuû Tòch Khu Hoäi CTNCT/BC, Ñoaøn Thi, Toång Thö Kyù Lieân Hoäi Cöïu Quaân Nhaân QLVNCH/BC, Nguyeãn Hieàn, Hoäi Tröôûng Hoäi AÙi Höõu CSQG/BC, Voõ Töû Ñaûn, Chuû Tòch Maët Traän Quaân Daân Choáng Coäng, vaø moät soá khuoân maët quen thuoäc thöôøng thaáy trong nhöõng cuoäc hoäi thaûo choáng Coäng taïi ñòa phöông nhö coâ Nga Buøi, caùc oâng Traàn Trung Chính, Nguyeãn Vaên Thoâng, Leâ Hoaøng Trung, ... Ñaëc bieät trong cuoäc gaëp gôõ naøy khoâng thaáy coù söï xuaát hieän cuûa nhöõng nhaân vaät nhö Ñaëng Thieân Sôn, Voõ Vaên Só, Nguyeãn Höõu Coù, ... Veà phía truyeàn thoâng coù söï hieän dieän cuûa ñaïi dieän Vieät Nam Nhaät Baùo, tuaàn baùo Vieät Mercury, nhaät baùo San Jose Mercury News, baùo Saøi Goøn USA, tuaàn baùo Queâ Höông.

 Nöûa tieáng ñoàng hoà tröôùc khi cuoäc gaëp gôõ giöõa ñaïi dieän Phoøng Trieån Laõm, oâng Geoff Dorn vaø baø Beth Gates, vaø coäng ñoàng Vieät Nam, oâng Nguyeãn Taùi Ñaøm ñaõ thaûo luaän vôùi caùc oâng Traàn Vaên Loan, Ñoã Vaên Traûng, Chu Taán, .. ñeå hoaïch ñòch phöông thöùc ñoái thoaïi. Theo phöông thöùc ñaõ ñöôïc taùn ñoàng thì caùc ñaïi dieän cuûa CÑ seõ tìm caùch thuyeát phuïc Phoøng Trieån Laõm huûy boû hoaøn toaøn cuoäc trieån laõm. Neáu söï thuyeát phuïc naøy khoâng thaønh coâng thì CÑ seõ tìm caùch thuyeát phuïc Phoøng Trieåm Laõm thu ngaén thôøi gian trieån laõm baèng khoâng thì nhöõng cuoäc bieåu tình noái tieáp nhau lieân tuïc trong 5 tuaàn leã baét ñaàu töø toái ngaøy mai, thöù saùu 18/3/00, seõ dieãn ra taïi ñòa ñieåm trieån laõm ôû soá 95 ñöôøng Linden Street, Oakland. Caùc ñaïi dieän cuõng ñoàng yù vôùi nhau laø seõ coá giöõ cho cuoäc tieáp xuùc naøy ñöôïc dieãn ra trong khoâng khí oân hoøa vaø traät töï.

 Cuoäc thaûo luaän baét ñaàu vaøo luùc 8:25 sau phaàn nghi thöùc chaøo quoác kyø Myõ, Vieät, vaø moät phuùt maëc nieäm.

 Môû ñaàu oâng Geoff Dorn ñöôïc yeâu caàu trình baøy roõ raøng hôn veà muïc ñích vaø lyù do cuûa cuoäc trieån laõm caùc hình aûnh cuûa teân toäi ñoà HCM. OÂng Dorn cho bieát oâng ñaõ thöôøng xuyeân ñi Vieät Nam ñeå tìm hieåu veà khía caïnh ngheä thuaät cuõng nhö tieáp xuùc vôùi caùc hoïa só taïi Vieät Nam. OÂng cuõng cho bieát laø cuoäc trieån laõm naøy ñaõ ñöôïc oâng vaø oâng David Thomas döï truø thöïc hieän töø hôn 2 naêm nay vaø raèng “cuoäc trieån laõm hoaøn toaøn chæ nhaém vaøo muïc ñích ngheä thuaät”. OÂng cho bieát oâng khoâng heà coù aùc caûm gì ñoái vôùi ngöôøi Vieät hieän ñang soáng trong vuøng Vònh vaø 40 taùc phaåm töø 13 hoïa só Vieät Nam khaùc nhau laø do oâng Davis Thomas choïn vaø thöïc hieän.

 Sau phaàn trình baøy cuûa oâng Dorn, baø Tröông Ngoïc Hoa (khoâng thaáy noùi laø thuoäc toå chöùc naøo) ñaõ giô tay xin phaùt bieåu yù kieán. Baø Hoa ñaõ döïa vaøo baûn tin cuûa PTL Pacific Bridge phoå bieán ñeán baùo chí ñeå ñaët caâu hoûi phaûi chaêng PTL ñang laøm coâng taùc tuyeân truyeàn cho Haø Noäi ñoàng thôøi thaùch thöùc coäng ñoàng ngöôøi Vieät tò naïn qua vieäc cho tröng baøy 40 hình aûnh cuûa “Caùo giaø” HCM, teân toäi ñoà cuûa daân toäc. OÂng Dorn ñaõ baøo chöõa raèng oâng khoâng heà coù yù ñònh thaùch thöùc CÑVN vaø raèng nhöõng tranh veà HCM chæ mang tính caùch phoâ baøy nhöõng neùt ngheä thuaät cuûa caùc hoïa só töø Vieät Nam.

 Nhöõng lôøi phaùt bieåu vaø ñoùng goùp khaùc ñeàu cuøng mang noäi dung choáng ñoái cuoäc trieån laõm.

 Maëc duø nhieàu ngöôøi roõ raøng ñaõ coá giöõ söï oân hoøa trong buoåi gaëp gôõ nhöng xen keõ vaøo nhöõng lôøi phaùt bieåu ngöôøi ta vaãn deã daøng ghi nhaän ñöôïc nhöõng lôøi noùi lôùn tieáng phaùt xuaát töø moät vaøi tham döï vieân.

 Sau khoaûng gaàn moät tieáng röôõi ñoàng hoà thaûo luaän hai beân ñaõ khoâng tìm ra ñöôïc moät giaûi phaùp gì caû. Vaøo nhöõng phuùt cuoái oâng Dorn ñeà nghò coäng ñoàng cöû moät vaøi nhaân vaät cuøng tham döï vaøo cuoäc thaûo luaän vôùi ñeà taøi “HCM: The Forbidden Icon”. Tuy nhieân ñeà nghò naøy cuûa oâng Dorn ñaõ laäp töùc bò phaûn ñoái. Moät soá ngöôøi ñaõ cho raèng ngöôøi quoác gia khoâng theå naøo ngoài cuøng baøn vôùi nhöõng tham luaän vieân nhö oâng Chung Hoaøng Chöông, ngöôøi ñaõ thöôøng xuyeân ñi veà Vieät Nam, vaø nhaát laø lôøi môøi cuûa oâng Dorn ñaët coäng ñoàng VN tröôùc moät söï kieän ñaõ roài ñoù laø cuoäc trieån laõm ñaõ ñöôïc saép xeáp töø tröôùc vaø cuoäc trieån laõm vaãn seõ ñöôïc tieáp dieãn nhö oâng Dorn ñaõ xaùc nhaän trong buoåi thaûo luaän.

 Ñöôïc hoûi, sau buoåi thaûo luaän, laø oâng coù thöïc söï tin töôûng 100% laø 13 hoïa só Vieät Nam coù tranh trong cuoäc trieån laõm ñöôïc hoaøn toaøn töï do theå hieän qua ngoøi veõ nhöõng gì hoï nghó vaø nhaän xeùt veà HCM hay khoâng, oâng Dorn ñaõ traû lôøi TS Nguyeãn Thieän Caên laø “Khoâng, toâi khoâng tin laø hoaøn toaøn nhö vaäy” roài oâng laïi tieáp tuïc nhaán maïnh veà khía caïnh ngheä thuaät cuûa nhöõng böùc tranh seõ ñöôïc tröng baøy.

 Veà phaàn caùc hoäi ñoaøn ngöôøi Vieät tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy thì haàu nhö sau cuoäc gaëp gôõ ñaïi dieän cuûa PTL ai naáy ñeàu loøng moät loøng quyeát naém tay nhau thöïc hieän cho baèng ñöôïc nhöõng cuoäc bieåu tình raàm roä taïi khu vöïc trieån laõm haàu cuøng nhau noùi leân tieáng noùi quyeát ñaáu tranh choáng caùc hình thöùc tuyeân truyeàn cuûa Coäng Saûn Haø Noäi. Ñoái vôùi nhieàu ngöôøi thì hình aûnh cuûa nhöõng cuoäc bieåu tình trong vuï Traàn Tröôøng vaãn coøn sôø sôø ra tröôùc maét vaø hoï döôøng nhö thöøa hieåu raèng giôùi laõnh ñaïo CSVN taïi Haø Noäi seõ coøn tieáp tuïc ñöa ra nhöõng ngoùn ñoøn tuyeân truyeàn khaùc trong nhöõng ngaøy thaùng saép tôùi ñeå nhaém taïo theâm nhöõng söï chia reõ ngay trong noäi boä cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät tò naïn taïi Hoa Kyø noùi chung vaø taïi mieàn Baéc California noùi rieâng. Nhieàu ngöôøi tin raèng CSVN seõ khoâng ngaàn ngaïi boû tieàn ra vaø, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa moät soá tay sai ñaõ ñöôïc chuùng gaøi saün taïi ñòa phöông töø nhieàu naêm nay, seõ tìm caùch thao tuùng moät vaøi cô quan truyeàn thoâng Vieät ngöõ trong vuøng ñeå ñaåy maïnh noã löïc tuyeân truyeàn cho cheá ñoä phi nhaân vaø phi daân chuû taïi Vieät Nam.

 Ngoaøi nhöõng hoäi ñoaøn ñaõ tröïc tieáp tham gia vaøo vieäc toå chöùc bieåu tình, vaøo chieàu hoâm qua Lieân Hoäi Cöïu Quaân Nhaân QLVNCH/BC vaø Hoäi AÙi Höõu Caûnh Saùt Quoác Gia Baéc California cuõng ñaõ leân tieáng uûng hoä chieán dòch bieåu tình ñoàng thôøi keâu goïi caùc thaønh vieân cuûa hoï soát saéng tham gia caùc cuoäc bieåu tình choáng cuoäc trieån laõm naøy.

 Cho ñeán giôø phuùt naøy chöa ai coù theå tieân ñoaùn ñöôïc laø lieäu Lieân Hoäi Ngöôøi Vieät Quoác Gia Baéc California, moät toå chöùc maø töø baáy laâu nay vaãn töï nhaän laø quy tuï ñöôïc 42 hoäi ñoaøn, seõ phaûn öùng nhö theá naøo veà cuoäc trieån laõm naøy vaø lieäu toå chöùc mang danh xöng LHNVQG coù laïi baøy troø tung tin thaát thieät laø hoï ñaõ baén haøng ngaøn taám thieäp “chieâu hoài” vaøo trong khu trieån laõm hay ñaõ cöû nhieàu luaät sö coù maët taïi choã ñeå saün saøng höôùng daãn caùc hoïa só Vieät Nam xin tò naïn chính trò nhö trong laàn xuaát hieän cuûa ñoaøn Muùa Roái Nöôùc Thaêng Long taïi Berkeley caùch nay ít naêm hay khoâng.


Haøng ngaøn ngöôøi bieåu tình
choáng tröng baøy tranh veõ HCM taïi Oakland

 SAN JOSE (VNNB)- Höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa nhieàu hoäi ñoaøn ngöôøi Vieät quoác gia taïi vuøng Vònh haøng ngaøn ngöôøi ñaõ noàng nhieät tham gia cuoäc bieåu tình ngay tröôùc phoøng tröng baøy Pacific Bridge ôû Oakland vaøo suoát ngaøy thöù baûy 18/3 vöøa qua ñeå baøy toû söï phaûn ñoái kòch lieät cuûa khoái ngöôøi Vieät tò naïn coäng saûn ñoái vôùi aâm öu tuyeân truyeàn cuûa Coäng saûn Haø Noäi qua vieäc lôïi duïng moät vaøi cöïu quaân nhaân Hoa Kyø töøng tham döï trong cuoäc chieán tranh taïi Vieät Nam vaø ñoäi loát döôùi chieác duø töï do ngoân luaän taïi Hoa Kyø.

Töø 9:30 saùng töøng ñoaøn ngöôøi ñaõ ñoå doàn veà khu vöïc kyõ ngheä nheï naèm treân ñöôøng Linden goùc ñöôøng soá 3 ngay tröôùc moät toøa nhaø baèng gaïch töông ñoái cuõ kyõ vaø cuõng laø nôi toïa laïc cuûa phoøng tröng baøy Pacific Bridge.

Vaøo khoaûng 9:50 lieân tuïc nhöõng chuyeán xe buyùt ñöôïc ban toå chöùc thueâ töø tröôùc ñaõ giuùp chuyeân chôû haøng traêm ngöôøi bieåu tình ñeán töø San Jose. Cuøng khoaûng thôøi gian naøy nhöõng chieác xe tö nhaân ñuû loaïi nöôøm nöôïp tieán vaøo caùc baõi ñaäu xe trong khu vöïc cuõng nhö doïc theo caùc leà ñöôøng laân caän.

 Töø 10 giôø saùng vôùi nhöõng laù côø vaøng 3 soïc ñoû trong tay haøng ngaøn ngöôøi coù maët taïi choã ñaõ thöïc söï bieäu loä tinh thaàn saün saøng quyeát ñaäp tan moïi aâm möu tuyeân truyeàn cuûa Coäng saûn Haø Noäi.

 Cuoäc bieåu tình do oâng Traàn Vaên Loan höôùng daãn ñaõ ñöôïc thöïc söï baét ñaàu vaøo luùc 11 giôø saùng vôùi phaàn chaøo côø Myõ, Vieät vaø moät phuùt maëc nieäm.

 Moät röøng bieåu ngöõ mang noäi dung leân aùn söï ñaõ man vaø thaâm ñoäc cuûa “caùo giaø” HCM, ngöôøi ñaõ thaúng tay, hoaëc tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp, ra leänh saùt haïi haøng traêm ngaøn ngöôøi thöôøng daân voâ toäi vaø ngay caû nhöõng ngöôøi ñaõ töøng moät thôøi laø thaân caän cuûa haén. HCM cuõng laø ngöôøi bò chính Vuõ Thö Hieân toá caùo laø ñaõ töøng aên naèm vôùi caùc vôï, con cuûa nhöõng caùn boä thuoäc caáp vaø sau ñoù ra leänh thuû tieâu nhöõng ngöôøi naøy ñeå traùnh bò tieát loä.

 Trong cuoäc chieán choáng thöïc daân Phaùp, hoï Hoà ñaõ tìm caùch keát hôïp vôùi cuï Phan Boäi Chaâu ñeå roài chaúng bao laâu sau ñoù cuõng chính hoï Hoà ñaõ baùn ñöùng cuï Phan Boäi Chaâu cho thöïc daân Phaùp. Ñaây chæ laø moät trong nhieàu thuû ñoaïn cuûa hoï Hoà nhaèm thöïc hieän vai troø cuûa moät teân tay sai cho coäng saûn quoác teá ñoàng thôøi tìm caùch taïo döïng hình aûnh cuûa moät ngöôøi laõnh ñaïo cho chính haén trong suoát thôøi gian khaùng chieán. Taøi lieäu lòch söû cho thaáy hoï Hoà ñaõ khoâng ngaàn ngaïi möôïn tay thöïc daân Phaùp ñeå ñaäp tan nhöõng löïc löôïng quoác gia chaân chính. Sau ngaøy 4/1/1946, nhaän thaáy boä maët thaät cuûa Hoà Chí Minh, cuï Nguyeãn Haûi Thaàn vaø nhöõng ñoaøn thanh nieân yeâu nöôùc theo chaân cuï ñaõ ruùt ra khoûi chính phuû lieân heä cuûa Hoà Chí Minh vaø treân ñöôøng sang Trung Hoa ñeå tieáp tuïc khaùnh chieán thì bò caùc löïc löôïng Phaùp chaën ñaùnh vôùi nhöõng toån thaát raát naëng neà vì nhöõng bí maät veà hoaït ñoäng cuûa cuï Nguyeãn Haûi Thaàn ñaõ bò hoï Hoà trao cho thöïc daân Phaùp.

 Cuøng hieän dieän trong cuoäc bieåu tình naøy coù caùc oâng Buøi Bænh Baân, Hoà Anh Tuaán, vaø moät soá ñaïi dieän caùc ñoaøn theå ñeán töø Nam California. Cuõng coù söï tham döï cuûa oâng Ngoâ Kyû vôùi 3 böùc töôïng cuûa moät ngöôøi lính VNCH, moät ngöôøi lính Hoa Kyø vaø moät nöõ quaân nhaân VNCH do chính oâng thöïc hieän.

 Lieân tieáp trong gaàn moät tieáng ñoàng hoà, hình noäm cuûa hoï Hoà ñaõ bò nhöõng ngöôøi bieåu tình keùo leâ treân ñöôøng vaø ñaùnh ñaäp, laù côø maùu bieåu töôïng cho CSVN cuõng ñaõ bò nhöõng ngöôøi bieåu tình chaâm ñoát taïi choã.

 Maëc duø ñaõ bieát töø tröôùc laø giôø khai maïc phoøng tröng baøy seõ chæ baét ñaàu vaøo luùc 7 giôø toái nhöng haàu heát nhöõng ngöôøi bieåu tình ñaõ tình nguyeän ôû laïi tham döï cho ñeán nhöõng giaây phuùt sau cuøng.

 Ñeán khoaûng 6 giôø chieàu laïi coù theâm nhieàu hoäi ñoaøn khaùc keùo ñeán tham döï theå theo lôøi keâu goïi cuûa UÛy Ban Lieân Keát vuøng ñoâng Vònh. Ngöôøi ta ghi nhaän ñöôïc söï tham döï cuûa caùc anh chò em thanh nieân sinh vieân thuoäc Maïng Löôùi Thaép Saùng Nieàm Tin vaø Tuoåi Treû Leân Ñöôøng. Cuõng coù söï tham döï cuûa moät soá thaønh vieân thuoäc Maët Traän Quoác Gia Thoáng Nhaát Giaûi Phoùng Vieät Nam. Söï tham döï cuûa nhieàu toå chöùc khaùc nhau trong cuoäc bieåu tình laàn naøy cho thaáy maëc duø vaãn coøn coù nhöõng khaùc bieät veà phöông thöùc hoaït ñoäng cuõng nhö chính kieán nhöng khi caàn phaûi baøy toû thaùi ñoä tröôùc söï khieâu khích cuûa baïo quyeàn Haø Noäi caùc toå chöùc, hoäi ñoaøn vaãn khoâng ngaàn ngaïi gaït boû ra ngoaøi nhöõng khaùc bieät ñeå cuøng thöïc hieän cho baèng ñöôïc yù chí choáng Coäng haàu sôùm ñem laïi töï do vaø daân chuû cho queâ höông Vieät Nam.

 Vaøo luùc 7 giôø toái, töùc giôø khai maïc phoøng tröng baøy, theâm nhieàu xe caûnh saùt ñöôïc phaùi ñeán khu vöïc bieåu tình ñeå taêng cöôøng giöõ an ninh. Cuõng vaøo khoaûng thôøi ñieåm naøy Nguyeãn Xuaân Phong, Toång laõnh söï CSVN taïi San Francisco, vaø moät vieân thuoäc caáp ñaõ ñöôïc chôû ñeán tham döï buoåi tieáp taân taïi Pacific Bridge nhöng Phong ñaõ phaûi ñi vaøo baèng cöûa haäu ñeå traùnh neù ñoaøn bieåu tình. Cuõng vaäy, oâng David Thomas, ngöôøi thu thaäp nhöõng böùc tranh veõ HCM, ñaõ ñöôïc moät xe caûnh saùt ñöa vaøo tham döï qua ngaõ cöûa sau. Soá ngöôøi tham döï buoåi tieáp taân chæ voïn veïn vaøo khoaûng treân döôùi 30 ngöôøi keå caû moät soá sinh vieân VN hieän ñang du hoïc taïi tröôøng UC Berkeley.

 Beân trong Pacific Bridge, treân moät böùc töôøng roäng khoaûng 5 meùt, cao khoaûng 4 meùt laø 35 böùc tranh veõ HCM ñöôïc xeáp thaønh 5 haøng. Nhìn caùch thieát trí nhöõng taám tranh veõ trong phoøng tröng baøy raát thoâ sô vaø cuõ kyõ naøy ngöôøi ta raát khoù coù theå töôûng töôïng ñaây thöïc söï laø moät phoøng trieån laõm.

 ÔÛ beân ngoaøi, vôùi söï tham döï cuûa nöõ ca só Nguyeät AÙnh vaø ban nhaïc Côø Vaøng, ñoaøn ngöôøi bieåu tình ñaõ cuøng taïo nhöõng giaây phuùt soâi ñoäng qua nhöõng baøi haùt mang noäi dung ñaáu tranh vaø nhöõng tieáng hoâ “ñaû ñaûo Coäng Saûn”, “Down with Communists”, ...

 Khí theá cöù nhö vaäy tieáp tuïc cho ñeán 9 giôø toái, töùc giôø ñoùng cöûa phoøng tröng baøy.  Trong soá baùo ra ngaøy mai Vieät Nam Nhaät Baùo seõ töôøng trình theâm veà cuoäc bieåu tình naøy cuõng nhö phaûn öùng cuûa ngöôøi Vieät veà buoåi tham luaän do Pacific Bridge thöïc hieän taïi Oakland Museum vaøo luùc 1 giôø chieàu ngaøy chuû nhaät 19/3 vöøa qua.

 Ñöôïc bieát trong cuoäc thaûo luaän naày, ñaõ coù moät soá thanh nieân treû ñaêng ñaøn ñaáu lyù vôùi ban toå chöùc trong soá ñoù coù em Toáng Xuaân Haø ñeán töø Nam Cali... trong khi beân ngoaøi haøng ngaøn ngöôøi tieáp tuïc bieåu tình ñoøi deïp boû cuoäc trieån laõm naày.


Tin theâm veà cuoäc bieåu tình
choáng trieån laõm tranh HCM taïi San Jose

 SAN JOSE (VNNB)- - Nhö ñaõ töôøng trình trong soá baùo ra ngaøy hoâm qua, haøng ngaøn ngöôøi Vieät töø khaép nôi trong vuøng Vònh vaø töø Nam Calfornia ñaõ cuøng nhau tham döï cuoäc bieåu tình vó ñaïi trong suoát ngaøy thöù baûy 18/3 taïi khu vöïc ñöôøng Linden nôi phoøng tröng baøy Pacific Bridge toïa laïc ñeå phaûn ñoái vieäc moät cöïu quaân nhaân Hoa Kyø laø oâng David Thomas, vaø raát coù theå ñaõ ñöôïc söï haäu thuaãn taøi chính töø Haø Noäi, ñaõ ñöùng ra thu thaäp 35 taám tranh veõ teân toäi ñoà HCM ñeå roài cuøng vôùi caùc saùng laäp vieân cuûa Pacific Bridge nuùp döôùi boùng duø “ngheä thuaät” ra söùc toâ veõ huyeàn thoaïi HCM trong muïc ñích tuyeân truyeàn cho CSVN.  Vaøo luùc 1 giôø chieàu ngaøy hoâm sau, chuû nhaät 19/3, haøng ngaøn ngöôøi ñaõ chia ra ñöùng bieåu tình doïc theo beân ñöôøng phía tröôùc vaø beân hoâng cuûa Baûo Taøng Vieän Oakland nôi maø buoåi thaûo luaän veà ñeà taøi “HCM: The Forbidden Icon” ñöôïc Pacific Bridge ñöùng ra phoái hôïp toå chöùc.

 Töø 12 giôø tröa ngöôøi ta ñaõ thaáy töøng toaùn cöïu quaân nhaân VNCH trong nhöõng boä quaàn aùo raèn ri vaø trong nhöõng boä thöôøng phuïc luõ löôït ñoå veà khu vöïc naøy. Hoï mang theo treân vai, treân tay, vôùi nhöõng phöông tieän coù saün, cöù theá di chuyeån ñeán ñòa ñieåm bieåu tình nhöõng thuøng côø Myõ, Vieät baèng giaáy, nhöõng laù côø Quoác Gia baèng vaûi, haøng chuïc bieåu ngöõ vieát baèng Vieät vaø Anh ngöõ, vaø haøng traêm bieåu ngöõ caàm tay vôùi noäi dung toá caùo toäi aùc vaø nhöõng troø tieåu xaûo cuûa “caùo giaø” HCM. Nhöõng bích tröông ñöôïc phaùc hoïa thoâ sô nhöng cuõng thöøa ñuû ñeå noùi veà con ngöôøi thöïc cuûa HCM: teân toäi ñoà cuûa daân toäc, ngöôøi ñaõ xöû duïng gaàn 20 teân hoï khaùc nhau ñeå ñaùnh löøa ngöôøi quoác gia trong suoát chaëng ñöôøng ñaáu tranh choáng thöïc daân Phaùp.

 Döôøng nhö ñaõ tieân ñoaùn ñöôïc töø tröôùc, khoaûng treân döôùi 30 caûnh saùt vieân thuoäc Sôû Caûnh Saùt Oakland cuõng ñaõ coù maët taïi khu vöïc naøy ñeå duy trì an ninh traät töï. Nhöõng nhaân vieân coâng löïc naøy haàu nhö ñaõ hieåu roõ ñöôïc muïc ñích cuûa cuoäc bieåu tình vaø khoái ngöôøi bieåu tình cuõng ñaõ nhaän roõ ñöôïc vai troø cuûa caùc nhaân vieân coâng löïc neân trong suoát buoåi chieàu ñaõ khoâng coù moät söï ñaùng tieác naøo xaûy ra ngoaïi tröø vaøo nhöõng giaây phuùt sau cuøng nôi beân trong loái vaøo Baûo Taøng Vieän treân ñöôøng soá 10.

 ÔÛ beân trong khu vöïc baûo taøng vieän Oakland moät soá ñoàng höông vôùi côø vaøng 3 soïc ñoû treân tay ñaõ töï ñoäng tình nguyeän ñi raûo quanh ñeå tìm dòp trình baøy cho nhöõng ngöôøi baøng quan muïc ñích vaø yù nghóa cuûa cuoäc bieåu tình.

 Ñöôøng daãn vaøo phoøng hoäi James Moore tuy hôi quanh co nhöng cuõng khoâng vì theá maø con soá ngöôøi Vieät coù maët trong phoøng hoäi bò keùm bôùt. Ngay nôi cöûa daãn vaøo phoøng hoäi laø moät chieác baøn nhoû treân ñoù haøng traêm vaên baûn vieát baèng Anh ngöõ ñaõ ñöôïc ñeå saün ñeå caùc tham döï vieân tuøy nghi laáy ñoïc. Noäi dung cuûa nhöõng vaên baûn naøy noùi leân toäi aùc cuûa HCM ñeå roài ñi ñeán keát luaän HCM khoâng nhöõng khoâng phaûi laø moät anh huøng cuûa daân toäc Vieät Nam maø traùi laïi giaø Hoà laø moät teân toäi ñoà khaùt maùu, ñaày daâm tính, vaø xaûo traù ñeán möùc ñoä vöôït ra ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa con ngöôøi.

 Phía beân trong caùnh cöûa laø 4, 5 caûnh saùt vieân maëc saéc phuïc vaø ít nhaát 2 caûnh saùt vieân maëc thöôøng phuïc ñaõ ñöôïc ban toå chöùc saép xeáp ñeå duy trì traät töï. Nhìn töø treân xuoáng, haàu nhö choã naøo trong phoøng hoäi cuõng thaáy boùng laù côø vaøng 3 soïc ñoû. Treân baøn tham luaän laø caùc oâng Nguyeãn Kyø Dzöông, Peter Zinoman, Geoff Dorn, Nguyeãn Quyù Ñöùc, vaø David Thomas.

 OÂng Geoff Dorn, saùng laäp vieân cuûa Pacific Bridge ñoùng vai ñieàu hôïp vieân.

 Phaàn tham luaän cuûa oâng Nguyeãn Kyø Dzöông ñöôïc nhieàu ngöôøi laéng nghe vaø cuõng ñöôïc nhieàu traøng phaùo tay taùn thöôûng nhaát. Sau khi löôïc qua nhöõng haønh ñoäng cuûa caùo Hoà, oâng Dzöông quay veà phía oâng David Thomas ñang ngoài vaø keát thuùc phaàn tham luaän cuûa oâng baèng caâu noùi “Anh David, toâi khoâng bieát coù ai ñöùng sau löng anh trong vuï naøy, vaø toâi cuõng khoâng caàn bieát. Nhöng neáu anh coøn tin ôû ngheä thuaät, neáu anh töï coi mình laø moät hoïa só, vaø neáu nhö anh tin ôû nhöõng gì anh ñang trieån laõm, thì toâi cho raèng anh khoâng hieåu gì veà HCM vaø nhöõng haäu quaû töø cheá ñoä baïo taøn cuûa HCM”.

 Chaám döùt phaàn tham luaän cuûa oâng Nguyeãn Kyø Dzöông laø nhöõng hình aûnh tang thöông trong vuï Maäu Thaân ñöôïc chieáu leân treân moät maøn aûnh khaù lôùn. Hình aûnh nhöõng ñoáng xöông khoâ, caûnh ngöôøi bò coäng saûn troùi quaët tay ra phía sau roài baén cheát, hình aûnh nhöõng ngöôøi daân voâ toäi bò choân soáng, ... ñaõ laøm cho phoøng hoäi boãng trôû neân im laëng naõo nuøng.

 Veà phaàn oâng Thomas, oâng naøy chæ noùi raát ngaén nguûi theo ñoù oâng phuû nhaän laø vieäc laøm cuûa oâng mang tính caùch chính trò nhöng ñoàng thôøi oâng cuõng nhìn nhaän laø oâng coøn bieát quaù ít veà con ngöôøi cuûa HCM. OÂng thuù nhaän oâng ñaõ sang Vieät Nam raát nhieàu laàn.

 Trong phaàn tham luaän, oâng Nguyeãn Quyù Ñöùc, ngöôøi tröôùc ñaây ñaõ töøng goùp phaàn vaøo vieäc giuùp thöïc hieän cuoäc trieån laõm An Ocean Apart bò phaûn ñoái maõnh lieät taïi San Jose, thuù nhaän oâng ñaõ thaát baïi trong vieäc tìm hieåu theâm coäng ñoàng ngöôøi Vieät. OÂng xaùc nhaän oâng laø baïn khaù laâu naêm cuûa caùc oâng Geoff Dorn vaø David Thomas. OÂng noùi raèng oâng coù nghe veà nhöõng phaûn ñoái töø coäng ñoàng nhöng coäng ñoàng Vieät Nam chöa bao giôø chính thöùc tieáp xuùc vôùi oâng ñeå tìm hieåu quan ñieåm cuûa oâng trong nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán nhöõng cuoäc trieån laõm trong quaù khöù vaø ngay caû trong cuoäc tröng baøy tranh veõ HCM laàn naøy. Tuy vaäy oâng Ñöùc cuõng khoâng ñöa ra ñöôïc moät giaûi phaùp cuï theå naøo cho chính caù nhaân oâng. Nhöõng lôøi ta thaùn cuûa chính oâng Ñöùc trong phaàn tham luaän ñaõ khoâng ñuû ñeå thuyeát phuïc caùc tham döï vieân vì oâng Ñöùc ñaõ khoâng theå duøng chæ nhöõng lôøi töï ta thaùn ñeå baøo chöõa cho nhöõng ñoùng goùp cuûa oâng trong quaù khöù trong vieäc giuùp hình thaønh nhöõng cuoäc trieån laõm maø khoái ngöôøi Vieät quoác gia ñaõ toá caùo laø hoaøn toaøn mang tính caùch tuyeân truyeàn cho coäng saûn Vieät Nam. Cuõng trong phaàn tham luaän cuûa oâng, oâng Ñöùc nhìn nhaän ñaõ veà Vieät Nam nhieàu laàn vaø ñaõ tieáp xuùc vôùi moät soá hoïa só taïi Vieät Nam.

 Soâi noåi nhaát laø phaàn hoäi thaûo khi maø ngay töø nhöõng giaây phuùt ñaàu haøng chuïc ngöôøi ñaõ noái ñuoâi nhau thaønh haøng chôø ñeán löôït phaùt bieåu yù kieán vaø ñaët caâu hoûi tröïc tieáp cho caùc tham luaän vieân.

 Ngöôøi bò chaát vaán nhieàu nhaát laø oâng David Thomas. Nhöõng caâu hoûi ñaët ra cho oâng Thomas xoay quanh yù nghóa ñích thöïc cuûa vieäc tröng baøy 35 böùc tranh veõ HCM. Baø Nguyeãn Vieät Nöõ trong dòp naøy ñaõ neâu leân nhöõng toäi aùc cuûa Hoà Chí Minh vaø raèng baø saün saøng gôûi cho oâng Thomas nhöõng taøi lieäu veà HCM neáu oâng ta muoán coù ñeå cho thaáy raèng HCM thöïc söï laø moät teân khaùt maùu khoâng theå naøo coù theå saùnh ngang cuøng vôùi caùc vó nhaân treân theá giôùi nhö Gandhi, Washington, Churchill, v.v..

 Ñaëc bieät nhaát laø em Toáng Xuaân Haø, ñeán töø Nam California. Tröôùc khi ñaët caâu hoûi tröïc tieáp cho oâng Thomas, em Haø cho bieát trong suoát maáy naêm nay em ñaõ söu taàm nhöõng taøi lieäu vaø hình aûnh lieân quan ñeán HCM vaø em ñaõ goùp laïi thaønh 5 boä taäp khaùc nhau. Trong dòp baûo taøng vieän Bowers ôû nam Califonria môùi ñaây ñaõ thöïc hieän cuoäc trieån laõm tranh aûnh cuûa CSVN, em Haø ñaõ tieáp xuùc vôùi caùc vieân chöùc cuûa baûo taøng vieän ñeå yeâu caàu cho nhöõng hình aûnh maø em ñaõ söu taàm ñöôïc cuøng luùc tröng baày trong baûo taøng vieän ngoõ haàu khaùch thöôûng thöùc coù theå töï nhaän ra ñöôïc ñaâu laø söï thöïc. Nhöng sau nhieàu laàn ñöôïc caùc vieân chöùc cuûa vieän baûo taøng Bowers höùa heïn, nhöõng söu taäp cuûa em Xuaân Haø vaãn khoâng heà ñöôïc tröng baøy trong baûo taøng vieän Bowers. Chính vì theá maø laàn naøy em Xuaân Haø, sau khi trình baøy, ñaõ thaùch thöùc oâng David Thomas vaø oâng Geoff Dorn ñeå cho moät soá hình aûnh töông ñöông maø em ñaõ söu taäp ñöôïc veà hoï Hoà ñöôïc tröng baày cuøng luùc vôùi nhöõng hình aûnh do oâng Thomas thu nhaët veà HCM ñeå khaùch ñeán thaêm coù theå töï so saùnh vaø nhaän chaân ra con ngöôøi thöïc cuûa Hoà Chí Minh. Ñuùng nhö moïi ngöôøi tieân lieäu, caû hai oâng Dorn vaø Thomas töø choái ñeà nghò cuûa em Xuaân Haø. Hieån nhieân lôøi thaùch thöùc tröïc tieáp cuûa em Xuaân Haø ñaõ laø moät caùi taùt tai naûy löûa vaøo hai nhaân vaät töøng maïnh lôøi coå voõ vaø tìm caùch ñaùnh boùng cho HCM.

 Nhöõng lôøi phaùt bieåu vaø laäp luaän khaùc cuûa caùc thaønh phaàn treû nhö Thaùi Anh, Toá Uyeân, Philipp Nguyeãn, vaø moät soá khaùc khoâng roõ danh taùnh ñaõ haàu nhö laøm taét haún luaän ñieäu baøo chöõa coá höõu cuûa nhöõng ngöôøi chuû xöôùng cuoäc tröng baøy tranh veõ HCM laàn naøy taïi Pacific Bridge.

 Ñieåm ñaùng ñeå yù laø sau khi nghe lôøi thaùch thöùc cuûa em Xuaân Haø ngöôøi ta ñaõ khoâng ghi nhaän ñöôïc moät phaûn öùng naøo töø oâng Nguyeãn Quyù Ñöùc. Söï thuï ñoäng cuûa nhaân vaät naøy, chæ khoâng ñaày moät tieáng ñoàng hoà sau khi oâng than thôû laø coäng ñoàng Vieät Nam chöa laøm ñöôïc gì vaø nhaát laø khoâng tieáp xuùc vôùi oâng trong nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán nhöõng cuoäc trieån laõm, ñaõ laøm cho moät soá tham döï vieân caûm thaáy khoù hieåu hôn veà oâng Nguyeãn Quyù Ñöùc vaø yù ñoà thöïc söï cuûa oâng ta khi nhaän lôøi tham döï vaøo tham luaän ñoaøn ñeå chæ môû ñaàu baèng nhöõng lôøi töï thaùn. Moät soá ngöôøi ñaõ loä veû baát maõn vôùi oâng Nguyeãn Quyù Ñöùc vaø ñaõ tìm caùch caät vaán oâng naøy ngay sau khi oâng rôøi phoøng hoäi. Ñeå traùnh raéc roái coù theå xaûy ra, nhaân vieân coâng löïc ñaõ höôùng daãn oâng Ñöùc ra veà baèng cöûa khaùc.

 Vôùi khí theá böøng böøng sau thaønh coâng beû gaõy nhöõng laäp luaän cuûa nhoùm toå chöùc tröng baøy hình aûnh HCM, tin ghi nhaän ñöôïc taïi choã cho bieát vaøo luùc nhöõng nhöõng ngöôøi bieåu tình ñang chuaån bò ra veà vaø chæ ít phuùt sau khi cuoäc hoäi thaûo chaám döùt, oâng Cao Sôn, chuû buùt tôø tuaàn baùo Tin Vieät News, ñaõ bò moät vaøi phuï nöõ haïch hoûi veà nhöõng loaït baøi maø oâng ta ñaõ vieát veà hoï. OÂng Cao Sôn sau ñoù ñaõ töôøng trình treân moät laøn soùng phaùt thanh laø oâng bò baø Hoàng Nguyeân haïch hoûi vaø lieàn sau ñoù bò baø Nga Buøi taán coâng ñeå roài caùc caûnh saùt vieân phaûi can thieäp vaø töùc khaéc keùo oâng Cao Sôn ra khoûi khu vöïc baûo taøng vieän Oakland vaø, theo lôøi oâng Cao Sôn, sôû caûnh saùt Oakland ñaõ löu giöõ oâng cho ñeán 9:30 toái cuøng ngaøy. OÂng Cao Sôn cho bieát vaøo saùng ngaøy hoâm sau oâng bò oùi möûa vaø phaûi xin vaøo ñieäu trò taïi beänh vieän Alexian Brothers ôû San Jose.

 Maëc duø thöïc hö veà vuï naøy chöa theå ñöôïc phoái kieåm roõ raøng nhöng moät vieân chöùc caûnh saùt coù maët taïi khu vöïc ñaõ moâ taû veà söï kieän naøy vôùi Vieät Nam Nhaät Baùo nhö laø “moät vuï caõi coï vaäy thoâi”. Nhöõng ngöôøi coù maët trong khu vöïc bieåu tình cuõng ñaõ chæ cho VNNB nôi maø oâng Cao Sôn bò haïch hoûi, hay haønh hung. Caên cöù vaøo tin töùc töø nhöõng ngöôøi naøy thì nôi oâng Cao Sôn bò haønh hung coøn caùch baäc theàm cao hôn 10 caáp daãn leân leà ñöôøng soá 10 vaøo khoaûng 15, 20 meùt vaø nhö vaäy vaãn naèm trong phaïm vi cuûa baûo taøng vieän Oakland. Neáu nhöõng tieát loä naøy laø ñuùng thì ban toå chöùc bieåu tình seõ khoâng coù traùch nhieäm gì ñoái vôùi vuï haïch hoûi, hay haønh hung, kyù giaû Cao Sôn. Nhöõng tieát loä naøy cuõng cho thaáy raát coù theå caùc caûnh saùt vieân ñöùng daøn haøng phía tröôùc leà ñöôøng soá 10 ñaõ khoâng theå taän maét nhìn thaáy söï kieän dieãn tieán ra sao.

 Nhieàu ngöôøi khaùc sau ñoù cho raèng vieäc oâng Cao Sôn bò haïch hoûi hay haønh hung laø chuyeän khoâng laáy gì laøm khoù hieåu vì ngöôøi kyù giaû naøy vaãn thöôøng vieát xen keõ trong nhöõng baûn tin cuûa oâng ta nhöõng lôøi soi moùi ñôøi tö ngöôøi khaùc cuøng vôùi nhöõng chæ trích khoâng keøm theo baèng chöùng. Vieäc oâng Cao Sôn bò haønh hung laàn naøy, neáu ñuùng, cuõng khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân vì caùch ñaây ít laâu oâng Cao Sôn cuõng ñaõ leân tieáng keâu gaøo laø oâng bò ñaùnh khi vöøa ñaët chaân vaøo beân trong khu vöïc toøa nhaø Security Bank nôi maø moät phieân hoïp cuûa coäng ñoàng ñang dieãn ra. Tröôùc ñaây cuõng coù tin laø oâng Cao Sôn ñaõ bò moät cöïu quaân nhaân TQLC taùt tai trong khu Senter ôû San Jose.

 Dó nhieân trong baát kyø moät cuoäc bieåu tình hay bieåu döông löïc löôïng naøo nhöõng truïc traëc xaûy ra trong khu vöïc bieåu tình ñöôïc aán ñònh vaãn thuoäc traùch nhieäm cuûa ban toå chöùc. Vieäc giaûi quyeát nhöõng raéc roái beân ngoaøi khu vöïc bieåu tình thuoäc thaåm quyeàn cuûa sôû caûnh saùt ñòa phöông, töùc cô quan coù nhieäm vuï duy trì an ninh traät töï coâng coäng. Khi khí theá cuûa cuoäc bieåu tình caøng leân cao thì traùch nhieäm cuûa ban toå chöùc caøng lôùn bôûi leõ baát kyø moät söï haønh hung ngöôøi naøo cuõng seõ daãn ñeán söï can thieäp tröïc tieáp vaø thích ñaùng cuûa nhaân vieân coâng löïc vaø raát coù theå daãn ñeán nhöõng vuï kieän daân söï toán keùm.

 Trong moät xaõ hoäi daân chuû vaø thöôïng toân phaùp luaät nhö taïi Hoa Kyø vieäc haønh hung moät kyù giaû trong khi hoï ñang thöïc söï thi haønh phaän söï laø ñieàu maø haàu nhö khoâng moät ai coù theå chaáp nhaän ñöôïc vaø caøng khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc neáu söï haønh hung chæ baét nguoàn töø nhöõng quan ñieåm chính trò khaùc bieät.

 Cuõng lieân quan ñeán khí theá cuûa cuoäc bieåu tình, moät söï kieän khaùc ñaõ dieãn ra vaøo chieàu toái ngaøy thöù baûy 18/3 ngay trong phaïm vi ñòa ñieåm toå chöùc bieåu tình. Trong laàn naøy, theo lôøi thuaät laïi cuûa nöõ baùc só Dieäu Thanh, moät vaøi bieåu tình vieân ñaõ khoâng coøn nhaän chaân ñöôïc ñaâu laø baïn ñaâu laø thuø ñeå roài thoát ra nhöõng lôøi leõ khoâng thích hôïp, neáu khoâng noùi laø thieáu caån troïng, ñoái vôùi ngöôøi nöõ baùc só khaû aùi maø tröôùc ñaây ñaõ töøng nhieàu naêm goùp maët trong nhöõng sinh hoaït coäng ñoàng taïi ñòa phöông. Vieät Nam Nhaät Baùo seõ trôû laïi söï kieän naøy trong moät soá baùo khaùc.

VAØI HÌNH AÛNH