Make your own free website on Tripod.com
gioït möa cuoái tuaàn
Töø queâ höông vöôït daëm ñöôøng thieân lyù
Tìm thaêm anh khaép neûo löu ñaøy
Thung luõng buoàn ñaõ moøn goùt chaân ai
Ñöôøng caùch maïng ñaõ traûi daøi theo naêm thaùng

Ñoùa hoàng nhung giöõa bieån ñôøi ai oaùn
Cuõng daïn daøy trong löûa loaïn phong ba
Neùn cung saàu kheùp laïi baûn tình ca
Nghieâng goái phöôïng nhaït nhoøa men aân aùi

Voøng tay nhoû cuûa thôøi con gaùi
Haùi khoâng troøn nhöõng traùi moäng ban sô
Beán soâng Töông thuyeàn ngaên caùch ñoâi bôø
Caàu OÂ Thöôùc mòt môø muoân ngoïn soùng

Lôøi öôùc theä treân moâi coøn laéng ñoïng
Chieàu cuoái tuaàn möa trong maét em saâu
Daën doø chi em khe kheõ guïc ñaàu
Giôø giaõ bieät ngheïn ngaøo caâu tieác nuoái

Anh vuoát laïi cho em laøn toùc roái
Muøi höông xöa coøn ñoïng döôùi vai gaày
Thoâi em veà : nuoâi con daïy töông lai
Anh ôû laïi maøi göôm chôø ñôïi saùng ...

Tình yeâu em gaén lieàn trong söù maïng
Cuûa ñoàng baøo cuûa daân toäc queâ höông
Giôø tao phuøng ñöøng noùi chuyeän tang thöông
E suoái leä ræ moøn göôm traùng só

Daãu hoâm nay treân daëm ñöôøng thieân lyù
Anh yeâu em yeâu caû nuùi soâng naøy
Haïnh phuùc naøo khoâng traû giaù chua cay
Mình caùch bieät ñeå coù ngaøy ñoaøn tuï

Vui leân em - Kìa non soâng caåm tuù
Seõ ñi veà treân loái cuõ ñöôøng xöa ...
Chia tay thöông maáy cho vöøa
Treân mi coøn ñoïng gioït möa cuoái tuaàn
Gaëp nhau chöa troïn noãi möøng
Voäi vaøng giaõ bieät ngôõ chöøng chieâm bao

 1993