Make your own free website on Tripod.com
gioït
     ñaéng
Bao naêm quaèn quaïi giöõa nguïc saâu
Moãi sôïi toùc rôi moãi taác loøng.
Keát coû ngaäm vaønh vì nghóa nöôùc,
Neân tình chæ ñeán luùc chieâm bao.


02/1996
Muøa Tónh Nguïc