Make your own free website on Tripod.com
.Goùi Thuoác Ñieän Bieân

(Chuyeän xaûy ra vaøo thaùng 2/1979, traïi Buøi Gia Maät)

Toâi thay maët cho linh hoàn ngöôøi ñaõ cheát
Keå ñôøi nghe moät caâu chuyeän kinh hoàn
Ñaõ xaûy ra trong lao tuø coäng saûn
Thuû phaïm laø beø luõ coâng an

Chieàu hoâm aáy döôùi khung trôøi quang ñaõng
Boïn chuùng ngoài canh gaùc döôùi taøn caây
Roài ñoá nhau : theo kinh nghieäm cuûa maøy
Ngöôøi traán nöôùc - bao laâu thì môùi cheát ?

Thaèng kia baûo : suy nghó gì cho meät
Caù vôùi maøy moät goùi thuoác Ñieän Bieân
Tao cam ñoan möôøi laêm phuùt cheát lieàn
Thaèng noï caõi : nöûa giôø tao bieát chaéc...

Goùi thuoác ñaõ baøy ra tröôùc maét
Chuùng ñaûo quanh tìm coù gaëp ai khoâng
Roài keùo nhau ra taän bôø soâng
Lieàn baét gaëp ngöôøi tuø ñang baét oác...

Chuùng xoác laïi vôùi möu ñoà thaâm ñoäc
Baét troùi Anh dìm xuoáng giöõa doøng saâu
Khoâng kòp troái traên - chaúng tieáng keâu caàu
Gioøng oan nghieät voâ tình choân maát xaùc !

Nghe hung tin toâi voâ cuøng kinh ngaïc
Thöông baïn hieàn oaùn haän luõ saøi lang
Ñoù laø thuù vui cuûa boïn hung taøn
Ñoù laø troø chôi cuûa boïn daõ thuù ! ! !

Döôùi loøng soâng xaùc Anh naèm yeân nguû
Maùu oan hoàn thaãm ñoû Meï queâ höông
Anh cheát roài : coù bao keû xoùt thöông
Chuùng coøn soáng : Cho Ñaát Trôøi nguyeàn ruûa.

Roài töø nay moãi chieàu beân song cöûa
Ñaøn con thô nheo nhoùc ñôïi cha veà
Ngöôøi vôï hieàn vöôït muoân daëm sôn kheâ
Khoâng quaûn ngaïi ñöôøng xa xoâi vaïn lyù

Tìm thaêm Anh chæ gaëp loaøi aùc quæ
Chuùng nhe nanh noùi cheát ñaõ laâu roài
Chò kinh hoaøng keâu hai tieáng than oâi
Vaø tuyeät voïng ngaõ beân ñöôøng cheát lòm

Hoàn Anh ñaõ thoaùt khoûi voøng xieàng xích
Maø thuø xöa chöa röûa ñöôïc Anh ôi
Toâi ôû laïi ñaây oaùn giaän nguùt trôøi
Ngaøy laïi ngaøy qua phaûi ñöông ñaàu trong caùi cheát

Treân da thòt ñoøn roi haèn traêm veát
AÙo quaàn khaâu traêm mieáng vaãn chöa laønh
Coù haän naøo baèng vong quoác Anh ôi
Neân coá soáng ñeå roài ta phaûi thaéng.

Daàu böõa aên chæ laø khoai laø saén
Vaãn kieân gan nuoâi lôùn chí phöông cöôøng
Coù ñoàng baøo : Ta chaúng sôï coâ ñôn
Baåy möôi trieäu con tim höøng höïc chaùy

Toâi coá soáng cho ñeán ngaøy toaøn thaéng
Chæ cho ñoàng baøo keû thuû phaïm gieát Anh
Khuùc khaûi hoaøn vang doäi vuùt trôøi xanh
Nhö coù Anh ñi giöõa ñoaøn quaân Toå quoác.

Doøng soâng laïnh ngaøn naêm cuøng khoùi thuoác
Ñaõ ñoåi baèng chính maùu cuûa tim Anh
Linh hoàn Anh an nghæ choán yeân laønh
Xin chöùng nhaän nôi ñaây lôøi khaán nguyeän
Cho toâi ñi giöõa tuyeán ñaàu traän tuyeán
Sôùm hoaøn thaønh söù maïng cuûa queâ höông.


1993