Make your own free website on Tripod.com
heïn em
           Saøi goøn
Ngaøn xa caùch nhöng toâi xin laàn heïn
Ngöôøi thöông ôi ! Cho maõi ñeán baây giôø
Coõi trôøi mô : soáng laïi maûnh hoàn thô
Toâi heïn gaëp ngöôøi thöông treân phoá cuõ

Ñöôøng vaïn daëm hoaøng hoân veà boùng ruõ
Vuøng thôøi gian aáp uû noãi nieàm rieâng
Nghe nuùi soâng röïc chaùy caû buoàng tim
Ñaát suûi boït ngheïn caâm traøo nöùc nôû

Saøi Goøn ôi ! bao naêm roài nhung nhôù
Gôûi buoàn thöông theo töøng aùng maây troâi
Nhôù Duy Taân boùng xeá ñoå beân ñöôøng
Beán moäng mô giôø em - ai ñöa ñoùn

Naéng traûi luïa quanh chaân taø aùo traéng
Buoåi tan tröôøng ai dìu loái em ñi
Tình xa roài coøn laïi phuùt phaân ly
Neáp tröôøng cuõ ngheïn ngaøo laàn tieãn bieät

Saøi Goøn ôi ! xin goïi ngaøn tha thieát
Cuûa ngöôøi ñi mang kyû nieäm vaán vöông
Giôø nguïc tuø daàu daõi naéng phai söông
Sôùm ngaát ñaàu non
ñeâm buoàn giaù laïnh

Röøng nuùi aâm u haõi huøng coâ quaïnh
Maùu moà hoâi troän laãn nhöõng luoáng caøy
Uoáng nöôùc caàm hôi nghe raõ rôøi cay ñaéng
Töøng thôù thòt trô baàm queân nhöùc nhoá...

Boïn ngöôøi Ñoû ñang trong côn cuoàng daïi
Say thuù quyeàn chuùng tuoät maát löông tri

Saøi Goøn ôi ! giôø coøn laïi nhöõng gì ?
Caây coå thuï boán nghìn naêm gaãy ñoå...
Maàm luaân lyù nay coøn ñaâu ñeå ôû
Ñaïo ñöùc coøn ñaâu choã ñeå dung thaân
Noâ leä khoå sai cô cöïc baàn haøn
U meâ soáng giöõa traêm nghìn noãi cheát

Saøi Goøn ôi ! ñaõ ñeán hoài ñoaïn keát
Toå Quoác daäy roài goïi chuùng ta ñi
Daãu thôøi gian coøn in laïi nhöõng gì
Trong kyù öùc möôøi taùm naêm nhuïc nöôùc...

Tuûi nhuïc hôøn caêm haän thuø choàng chaát
Phuùt thieâng lieâng ta giaønh laïi töø ñaây
Côø töï do coâng lyù quyeát göông cao
Vì nghóa caû vì ñoàng baøo ruoät thòt

Ñaäp naùt baïo quyeàn gian manh xaûo quyeät
Cho non soâng soáng laïi maõi muoân ñôøi
Saøi goøn ôi, Ngöôøi thöông cuûa toâi ôi
Ngaøy raïng saùng giang tay oâm Haø Noäi...

Toå Quoác Vieät Nam laø cuûa moïi ngöôøi
Khoâng phaûi rieâng anh, em - maø taát caû
Töï do laø caû loaøi ngöôøi xa laï
Coù chuùng ta ñang soáng giöõa traàn ñôøi

Haõy ñöùng leân tieáp noái nhöõng con ngöôøi
Vì Haïnh Phuùc - Töï Do - Hoøa Bình - Coâng Lyù
Duø naèm xuoáng ñeå laøm ngöôøi töû só
Cho Vieät Nam vaø Nhaân Loaïi tröôøng toàn

Ta vaãn nguyeän vôùi yù chí saét son
Quyeát ñaïp xaùc baùo thuø giaønh thaéng lôïi
Vieät Nam ôi ! Töï do ñang tieán tôùi
Côø vinh quang ngaøy môùi seõ tung bay

Treân hoaøn caàu vaø treân nöôùc non naøy
Ñang ñöùng ñôïi töøng giaây vang tieáng goïi
Ngöôøi thöông ôi ! Ñaõ cuøng ta moøn moûi
Bao naêm roài roøng raõ doõi maét troâng

Haõy ñöùng leân ! goùp thòt maùu laøm Ñoàng
Ta heïn nheù ! Ngöôøi thöông ôi ! Heïn nheù
Ngaøy thaéng lôïi trôû veà treân Ñaát Meï
Naém tay nhau ñi doïc ngang Toå quoác
Nghe hoa thôm troå giöõa nhöõng taâm hoàn
Haïnh Phuùc - Töï Do
Hoøa Bình- Coâng Lyù.

A 20. 11/1993