Make your own free website on Tripod.com
heïn
     vôùi
         xuaân
Baøng hoaøng nghe phaùo ñoùn Xuaân sang
Teát ñeán maø ta quaù ngôõ ngaøng !
Töôûng suùng vang reàn beân khaùm nhoû
Quaân haønh roän raõ khuùc ca vang

Xuaân ñeán dung nhan quaù maën maø
Loøng ta baêng giaù töïa söông sa
Khoâng neâu baùnh chuoái khoâng traø möùt
Chaúng daùm môøi Xuaân gheù laïi...nhaø (!)

Xuaân ñeán laøm chi giöõa choán naøy ?
Xaø lim, song saét maáy voøng vaây
Xuaân ôi - Ñöøng gheù vaøo ñaây nheù...
Keûo goùt chaân Xuaân vöôùng ñoïa ñaày.

Coøn nhôù bao laàn Xuaân ñaõ ñi
Ñeïp nhö coâ gaùi tuoåi xuaân thì
Höông Xuaân loàng loäng vôøn trong gioù
Thöông quaù ta chôø trong maét si.

Baây giôø Xuaân laïi gheù thaêm ta
Khaéc khoaûi neân ta ñaõ choùng giaø
Nhöõng vaãn mong Xuaân troøn tuoåi moäng
Ñôïi ngaøy soâng nuùi heát phong ba ...

Ngaøy aáy hoan ca khaép ñaát trôøi
Xuaân veà hoa böôùm roän muoân nôi
Ta hoân leân maù naøng Xuaân thaém
Vaø thoûa tình Xuaân ñeán troïn ñôøi.

1994
A 20 - Phuù Yeân