Make your own free website on Tripod.com
hoûi
naøng
xuaân
Toâi hoûi naøng Xuaân maáy tuoåi roài
Sao tình khoâng ñöôïm giöõa bôø moâi
Suoái tieân khoâng chaûy trong maøu maét
Bieát ñeán bao giôø troïn löùa ñoâi ?

Toâi hoûi naøng Xuaân coù ñeán khoâng
Maø sao hoa naéng chaúng theâu hoàng
Mai Ñaøo heùo nuï treân caønh uùa
Lan Cuùc trô troài cuoái gioù ñoâng !

Xuaân coù ñi qua khaép moïi mieàn
Nghe ñôøi reân xieát moät nieàm rieâng
Maùu xöông ñaõ keát thaønh soâng nuùi
Ai nôõ phaân thaây ñaát Meï hieàn...

Xuaân coù veà vui vôùi moïi nhaø
Ñöùa con nheo nhoùc ñôïi chôø cha
Beáp xuaân cuõng chaúng coøn hôi aám
Thieáu phuï naêm xöa cuõng choùng giaø.

Xuaân coù ñi thaêm cöûa nguïc tuø
Goâng cuøm xieàng xích ñaõ bao thu
Nôi ñaây reâu phuû töôøng voâi laïnh
Nöôùc maét thaønh men nuoát haän thuø !

Nhö theá thì Xuaân ñeán laøm chi
Vaãn ngheøo vaãn ñoùi vaãn chia ly
Vaãn nghe daân toäc coøn reân xieát
Xuaân quaù thôø ô - coù hieåu gì !...

Phaùo ñaõ giao thöøa Xuaân bieát khoâng
Ñaáy lôøi keâu goïi cuûa non soâng
Phaù tan xieàng xích ! Tung noâ leä
Ñaát Meï thaân yeâu röïc naéng hoàng

Xuaân haõy chôø ta troïn khoái tình
Ngaøy mai soâng nuùi heát ñieâu linh
Hoàn ta phôi phôùi chung hoàn nöôùc
Ta ñoùn naøng trong caûnh Thaùi Bình.

1993
A 20 Phuù Yeân