Make your own free website on Tripod.com
moät
khung cöûa saét
Toâi tuø nhaân - Anh laø lính giöõ tuø...
Hai ñöùa caùch ngaên moät haøng song saét
Möôøi taùm naêm nhìn nhau qua aùnh maét
Caûm thoâng nhau qua töøng tieáng thôû daøi

Anh vaø toâi haõnh dieän ñöôïc laøm trai
Con chaùu cuûa Ngoâ Quyeàn Leâ Lai Nguyeãn Hueä
Toâi ñaáu tranh vì töông lai theá heä
Anh töï haøo keá nghieäp cuûa cha oâng "?!"

Queâ höông anh khoâng phaûi Volga - Don
Toâi cuõng chaúng töø ruoäng ñoàng Nam - Baéc  Myõ
Anh vaø toâi baét nguoàn daân Giao Chæ
AÊn gaïo Cöûu Long vaø uoáng nöôùc Nhò Haø

Boán nghìn naêm tình daân toäc thieát tha
Qua nhöõng chaëng ñöôøng maùu pha nöôùc maét
Roài hoâm nay chæ moät haøng song saét
Nôõ ngaên soâng Nam Baéc chaûy hai doøng !

Chuû nghóa naøo laø söùc maïnh voâ song
Neáu khoâng phaûi -
  baèng loøng daân thoáng nhaát ?
Bao maùu xöông thaám daàn trong loøng ñaát
Mong ñaát gaày caây haïnh phuùc ñôm boâng !

Hoûi Nhaân-quyeàn ! Nhaân-ñaïo !
   coù hay khoâng ?
Hoûi Ñoäc laäp ! Töï do !
   hay loø thaûm saùt ?
Anh caàm suùng bao naêm roài ñöùng gaùc
Toâi trong naøy khao khaùt moät tình thöông

Theá giôùi hoâm nay chung döïng thieân ñöôøng
Xoùa boû chieán tranh - haän thuø - cheùm gieát
Ñem khoa hoïc thay chieâu baøi chuû thuyeát
Ngöôøi vôùi ngöôøi khoâng phaân bieät maøu da.

Tình thöông nhaân loaïi bay xa
Moät khung cöûa saét sao ta chaúng gaàn ?
Ham chi chuû nghóa voâ thaàn
Nôõ ñöa daân toäc maáy laàn dieät vong !

1992 - A 20