Make your own free website on Tripod.com
lôøi keâu goïi
Hôõi nhöõng ngöôøi trai ! con yeâu ñaát Vieät
Vì töông lai baát tuyeät cuûa giang sôn
Vì yeân bình haïnh phuùc cuûa nhaân daân
Laøm caùch maïng xoùa tan ñôøi taêm toái !

Laøm caùch maïng khoâng vì danh vì lôïi
Vì theá quyeàn vì tham voïng vinh sang
Maø vì queâ höông ñang chòu caûnh laàm than
Vì ñaát nöôùc suy taøn, nhaân daân ñoùi khoå

Laøm caùch maïng khoâng thöông maây khoùc gioù
Khoâng baâng khuaâng traêng laïnh. Khoâng than thôû thu taøn
Haõy kieâu huøng gaùnh laáy moïi gian nan
Daàu hieåm nguy - vaãn hieân ngang maø tieán böôùc

Laøm caùch maïng khoâng chæ nhìn phía tröôùc
Bôûi ñôøi khoâng tha thöôùt aùnh hoàng töôi
Bôûi ñôøi khoâng chæ coù neùt moâi cöôøi
Maø coù caû ñau thöông vaø nöôùc maét !

Ñaõ bao vò anh huøng ñaõ hieán daâng taám loøng son saét
Boán nghìn naêm gìn giöõ maûnh sôn haø
Haõy hieåu raèng xöông maùu cuûa oâng cha
Töøng toâ ñieåm gaám hoa noøi gioáng Vieät

Laøm caùch maïng khoâng chæ trau doài lyù thuyeát
Roài thao thao baát tuyeät ñeå löøa daân
Haõy xoâng pha cho daøy daïn phong traàn
Cho thaám thía thöông taâm ngöôøi ñoùi khoå !

Anh thaáy khoâng caûnh baát coâng coøn ñoù
Luõ tham taø gian aùc vaãn coøn kia
Haõy dieät tröø bao chöôùc quyû möu ma
Vì chuùng chæ ñaép xaây nhöõng laâu ñaøi vò kyû

Keû giaøu sang naëng theâm nhieàu cuûa quyù
Ngöôøi ñoùi ngheøo töøng ngaøy xaùc xô theâm !
Keû cao löông höôûng thuï suoát ngaøy ñeâm
Ngöôøi thieáu aùo phaûi vaát vaû trieàn mieân lo côm aùo

Anh thaáy chaêng caûnh phoàn vinh giaû taïo
Ñaõ truøm treân ñaát nöôùc Vieät Nam ta
Bao nhieâu ngöôøi ñöôïc gaùc tía laàu hoa
Bao nhieâu trieäu phaûi moà hoâi pha nöôùc maét !

Laøm caùch maïng phaûi bieát ñaâu laø giaëc
Vaø ñaâu laø nghóa naëng vôùi tình saâu
Nghóa nhaân daân cao quyù ñoäi treân ñaàu
Tình soâng nuùi thaám saâu töøng huyeát quaûn

Tình nghóa aáy laø ngoïn löûa thieâng röïc saùng
Trong ñeâm tröôøng soi roïi böôùc chaân ta...
Giaëc thuø kia laø nhöõng boïn gian taø
Soáng thuû ñoaïn ñieâu ngoa vaø gian doái

Maëc ai khoå, maëc ai ñôøi taêm toái
Mieãn nhaø cao cöûa roäng chuùng vui loøng
Ñeâm ñoâng haøn ñuû aùo ñuû meàn boâng
Ngaøy haï nhieät quaït noàng hieân ñoùn gioù

Chaúng caàn bieát bao ngöôøi ñang ñoùi khoå
Chæ tìm möu tính keá veùt vô theâm
Chaúng xoùt xa khi ñaïn noå bom reàn
Bao chieán só ñaõ queân thaân ñeàn nôï nöôùc

Maëc ai khoå, mieãn mình sung söôùng nhaát
Maëc ai ngheøo, mình vaãn ñöôïc ung dung
Luùc bình yeân - ngaïo ngheã soáng huøng
Khi loaïn laïc - chaân run tìm nhuïc nhaõ...
 
Laøm caùch maïng phaûi nhìn saâu trong doái traù
Chuùng thieân hình vaïn traïng raát tinh ma
vaø baây giôø treân ñaát nöôùc chuùng ta
Theâm moät luõ gian ngoa laø Coäng saûn

Chuùng che daáu tinh thaàn vong baûn
Döôùi chieâu baøi Caùch maïng ñaûng Noâng thoân !
Khaéc nghieät - baïo taøn - chuyeân chính - baát coâng
Ñöa ñaát nöôùc taém trong hoà ñen toái

Naøo baét bôù - giam caàm - tuø toäi
Vôùi nhan ñeà : ‘’Choáng ñoái laïi Nhaân daân‘’
Roài coøng tay, tra taán roài cuøm chaân
Daàu töôùi löûa ! Caêm hôøn theâm boác chaùy

Daân toäc Vieät ba mieàn chung khoå aûi
Bao trieäu ngöôøi oaèn oaïi caùc nhaø giam
Thuû ñoaïn ñeâ heøn ! luõ Coäng saûn aùc gian
Laïi lôùn gioïng hueânh hoang raèng caûi taïo

Raèng : ‘’Chính saùch khoan hoàng ! chuû tröông nhaân ñaïo !
Ñaûng aân caàn döôõng giaùo ñeå thaêng hoa !!!’’
Nghe ngoït ngaøo nhö moät baûn tình ca
Nhöng thöïc chaát : voâ cuøng voâ nhaân baûn

Möôïn hoïc thuyeát ngoaïi bang löøa ñaûo
Ñeå tuyeân truyeàn môø aûo mò nhaân daân
Chuùng baûo raèng ñaùnh Phaùp Myõ xaâm laêng
Laø coâng traïng taøi naêng ngöôøi Coäng saûn...

Nhöng lòch söû boán ngaøn naêm töôi saùng
Chieán tích oai huøng choùi raïng cuûa cha oâng
Coù phaûi laø Coäng saûn hay khoâng ?
Hay bôûi caû taám loøng Daân Toäc Vieät

Yeâu toå quoác, yeâu gioáng noøi tha thieát
Ñaõ vuøng leân cöông quyeát dieät thuø chung
Chuùng ranh ma ñem truyeàn thoáng anh huøng
Caû daân toäc gheùp chung côø Coäng saûn...

Roài aùp ñaët uy quyeàn cuûa Ñaûng
Dìm nhaân daân ai oaùn caûnh traàm luaân
Haõy vuøng leân laàn nöõa hôõi toaøn daân
Queùt cho saïch giang san maàm thaûm hoïa

Khoâng phaûi toâi, khoâng phaûi anh - maø taát caû
Cuøng chung tay xoâ ngaõ böùc töôøng ñen
Ñeå töø nay vaø maõi maõi bình yeân
Cuøng theá giôùi tieán leân ñôøi thònh vöôïng

Ta nung ñuùc hoaøi mong thaønh lyù töôûng
Thaønh nieàm tin, thaønh phöông höôùng vaãy vuøng
Vieät Nam ñaát nöôùc anh huøng
Boán nghìn naêm leû ñaõ töøng uy danh
Vaø nay con chaùu trung thaønh
Vì Daân vì Nöôùc ñaáu tranh dieät thuø.

A 20 Phuù Yeân
10/1994