Make your own free website on Tripod.com
lôøi ru
       cuûa meï
                 naêm xöa
 
Thuôû beù thô coøn naèm trong voõng
Meï ru theo tieáng haùt ca dao
Lôøi aám eâm tha thieát nghóa ñoàng baøo
Nghe Meï goïi Vieät Nam töø daïo aáy

Khi lôùn khoân bao laàn con ñaõ thaáy
Meï moûi moøn theo ngaøy thaùng  suy tö
Giöõ ñaát trôøi ! ñi ñaõ maáy muøa dö
Meï lo laéng baïc maøu treân maùi toùc !

Nhôù thöông con Meï ñaõ bao laàn khoùc
Ñeâm nguyeän caàu leä maën ñaéng treân moâi
Meï cuùi ñaàu xin thöôïng ñeá Ba Ngoâi
Cho con ñöôïc vuoâng troøn trong löûa ñaïn

Ba möôi thaùng tö khaép trôøi haän oaùn
Giaëc cöôùp traøn vaøo giaøy xeùo non soâng
Xaùc cuûa daân toâi ngaäp caùnh ñoàng
Xöông traéng Tröôøng Sôn - Maùu hoàng Nam Haûi ...

Chieàu thaùng tö phoá buoàn toâi trôû laïi
AÙnh ñieän giaän hôøn khoâng toâ ñieåm coâng vieân
Gheá ñaù buoàn neân chaúng chuùt laøm duyeân
Ai hoø heïn ñôïi chôø troâng maét bieác,
Tìm ngöôøi xöa - giôø ñaõ ñi bieàn bieät
Boû maùi tröôøng trang saùch nhoû bô vô
Coøn laïi ñaây vôùi giaây phuùt ñôïi chôø
Toâi laøm daáu cuoäc tình treân moâi ñaéng

Muoán böôùc ñi boãng nghe loøng tróu naëng
Moâi vuïng veà qua ngoân ngöõ chôi vôi
Veà giaùo ñöôøng thaàm laëng ñöùng ñôn coâi
Haèn bao veát ñaïn thuø leân khung cöûa...

Maria - maét nhaït nhoøa chan chöùa
Nhìn beân ñöôøng löûa chaùy nhöõng lôøi kinh
Phaät ngoài yeân khoâng chuoâng moõ chaøy kinh...
Ghi chieán tích boán ngaøn naêm lòch söû

Toâi thaønh kính quí döôùi chaân Khoång töû
Ngaøi cuoái ñaàu nhöng chaúng noùi tieân tri
Giaëc gieát ñoàng baøo - giaëc ñoùng cöûa töø bi
Toâi phaûi choïn con ñöôøng ñi cöùu nöôùc.

Löûa chaùy Saøi Goøn nhöng loøng toâi reùt möôùt
Nhö ñaát trôøi ñang ñoä daáy phong yeân
Coá nuoát hôøn oâm aáp moät nieàm rieâng
Nuoâi baõo moäng Ñaïi Baøng tung caùnh lôùn...

Vöôït Bieån Ñoâng xuyeân chín töøng maây gôïn
Vaø vaãy vuøng trong boán bieån naêm chaâu
Ñeå ñeâm tröôøng maøi kieám döôùi traêng thaâu
Lôøi huyeát theä röûa moái hôøn vong quoác

Ñaõ maáy baän lao mình trong löûa nguùt
Maø baïo thuø ñang coøn vöõng xieâm y !
Toâi nuoát hôøn oâm aáp moät laàn ñi
Maø thöôïng ñeá nôõ ngaên doøng nhieät huyeát...

Trong khaùm laïnh vaãn nhôù veà tha thieát
Toâi goïi Ñoàng Baøo - Toå Quoác Vieät Nam ôi
Hôn möôøi naêm troâi daït boán phöông trôøi
Maø Daân Toäc vaãn coøn trong taêm toái.

Nhöng ngaøy mai treân ñaát trôøi vaïn loái
Daân toâi veà vang doäi khuùc hoan ca
Dieät baïo taøn vaø daäp taét phong ba
Xaây döïng laïi Thaùi Bình thay ñoå vôõ

...Xuaân ñeán roài toâi nghe loøng nöùc nôû
Muoán trôû veà nhöng nôï chöa traû xong,
Ñeå Meï giaø thoâi töïa cöûa chôø mong
Nhö thuôû Meï ru hôøi trong giaác nguû.

1993
A 20 Phuù Yeân