Make your own free website on Tripod.com
lôøi
theä
öôùc
Tuø nguïc phaù -Thaàn öng vöôn vuoát saét
Quyeát ra ñi xaây döïng nghieäp anh huøng
Boùng côø bay thaáp thoaùng döôùi traêng rung
Maùu haøo kieät böøng soâi nung chí caû

Lôøi theä öôùc haèn saâu treân vaùch ñaù
Heïn giang san queùt saïch luõ coân kình
Nuùi röøng cao aáp uû khí anh linh
Trôøi ñaát roäng chöùa chan hoàn oanh lieät.

Löûa thuø haän khoùi pha maøu maây bieác
Traûi phong söông buïi nhuoám maùi ñaàu xanh
Ta ra ñi caây laù taû tôi caønh
Gioâng toá noåi - Ñoå thaønh quaân baïo aùc ;

Theo tieáng gioù ra quaân reàn gioïng haùt
Giaëc kinh hoaøng khuaát phuïc tröôùc thieân uy
AÙnh döông quang loàng loäng boùng tinh kyø
Bay phaát phôùi treân tay ñoaøn duõng só ;

Töø nuùi thaúm röøng saâu quaân nghóa khí
Theo linh kyø tieán chuû ñaát kinh ñoâ
Caùch maïng vung tay - xoay chuyeån cô ñoà !
Gioáng Hoàng Laïc töø ñaây vöôn röïc rôõ.

Nam Trung Baéc ba mieàn chung laõnh thoå
Phaát cao côø Toå Quoác raïng vinh quang
Vaên Lang ôi !
Soâng nuùi ñeïp muoân vaøn
Vaø Taân phaùp ghi ñaäm trang söû môùi;

Khaép neûo non soâng möa nhuaàn naéng goäi
Ñôøi yeân vui hoa nôû ñaát thanh bình

Tieác gì moät maùi ñaàu xanh
Maø khoâng phaù luõy ñaïp thaønh cöôøng gian ?
Xoâng pha sinh töû ñaâu maøng
Gian nan laø nôï cuûa trang anh haøo.

11/1993
A20 Phuù Yeân VN