Make your own free website on Tripod.com
moät thoùi quen
Con nhôù laïi ngaøy vöøa troøn saùu tuoåi
Phieán coäng vaøo giaøy xeùo khaép queâ höông
Bao gia ñình cam chòu caûnh tang thöông
Ba uaát haän leân ñöôøng ñi cöùu nöôùc

Giöõa mieàn trung, caûnh ñoâng haøn reùt möôùt
Côm ñoùi loøng aùo chaúng ñuû che thaân
Laïnh buoát xöông nhieàu ñeâm nguû thaân traàn
Manh chieáu raùch gioù luøa khoâng ñuû aám...

Ngaøy chaên traâu giöõa caùnh ñoàng nöôùc ñaãm
Toái ngoài chôø meï veà thoåi ngoâ khoai
Côn ñoùi reùt thieáp luùc naøo chaúng bieát
Tænh giaác meâ nghe tieáng meï voã veà

Con thaáy loøng mình ñau xoùt taùi teâ
Vaø bieát haän quaân thuø ngay töø thuôû beù
Caàm chieác aùo meï daën doø caën keõ :
"AÙo cuûa ba ñeå laïi luùc leân ñöôøng
Con maëc vaøo tìm hôi aám yeâu thöông
Roài seõ gaëp ba veà trong giaác nguû..."

Töø hoâm ñoù nhôù ba hoân aùo cuõ
Nghe thôm noàng tình ba thoaûng leân moâi.

AÙo ba roäng con maëc daøi quaù goái
Phaûi veùn leân trong moãi luùc noâ ñuøa
Ba chöa veà daãu ñaõ maáy muøa qua
AÙo kyû nieäm hoåm raøy ñaø raùch naùt...

Nhöng trong con coù moät ñieàu ñoåi khaùc
Thaønh thoùi quen - veùn aùo luùc voâ tình...

Khi ñaát trôøi vaãn chöa coù bình minh
Con tieáp tuïc ñaêng trình ñi giöõ nöôùc
Vaãn thoùi quen haøng ba möôi naêm tröôùc
Maõi theo con ñi suoát caû cuoäc ñôøi

Con nhôù hoaøi kyû nieäm aáy ba ôi
Ñaõ thaønh maùu chaûy vaøo trong huyeát quaûn...

Moãi laàn nhaéc laø moãi laàn haän oaùn
Moãi thoùi quen laø moãi veát caêm hôøn
Con ñi veà treân khaép neûo giang sôn
Vaø ñaõ gaëp chaëng ñöôøng ba thuôû tröôùc

Tuoåi aáu thô khaéc ghi lôøi nguyeän öôùc
Nay lôùn khoân noái böôùc giöõ sôn haø
Kyû nieäm naøo cuõng ñeå laïi thieát tha
Nhö chieác aùo cuûa ba ngaøy thô aáu...

Yeâu ñaát meï con leân ñöôøng tranh ñaáu
Thoùi quen naøy thaønh veát haän trong tim.

1994 - A 20 Phuù Yeân.