Make your own free website on Tripod.com
möøng em
             giöõ vöõng
                          tinh thaàn
Anh sung söôùng vaø muoân vaøn xuùc ñoäng
Khi nhìn em, chieán thaéng luõ voâ nhaân
Thaéng ñi em, chieán thaéng vaïn muoân laàn
Anh an uûi ñoâi phaàn trong nghòch caûnh

Vaät chaát xa hoa laø phuø vaân aûo aûnh
Maø chòu ñöïng kieân trì laø söùc maïnh cuûa löông taâm
Tieán leân em ñöøng ñeå bò meâ laàm
Chí quaûng ñaïi ñaâu giam caàm trong voû oác !

Tieán leân em ! giöõa tình ñôøi oâ troïc
Haõy luyeän mình trong côn loác cuûa traàn ai
Daàu khoù khaên gian khoå thaùng naêm daøi
Vaãn haõnh dieän vôùi ñöôøng ngay leõ saùng

Nhìn thaät kyõ nhöõng ñeâ heøn ngaïo maïn
Ñem cuûa tieàn ñoåi baùn caû löông tri
Ñaáu tranh chi vaø xaây döïng nhöõng gì ?
Hay chæ bieát cuùi - quøy aên vôùi uoáng !

Quûy quyeät tinh ma cöôøi suoâi noùi göôïng
Möôïn chöõ nghóa nhaân laøm lyù luaän doái ñôøi
Thuû ñoaïn gian manh löøa phænh moïi ngöôøi
Trong nham hieåm, ngoaøi töôi nhö hoa nôû

Tung vaät chaát nhö taám loøng roäng môû
Thaät ra laø mua toâi tôù giaû hình
Traêm tieáng nghìn caâu ñaïo ñöùc aân tình
Roài chaáp nhaän bieán thaân laøm toâi moïi

Khoâng nhìn ra söï giaû doái ñeâ heøn
Khoâng nhìn ra aùnh saùng giöõa ñeâm ñen
Vaø maõi maõi soáng quen ñôøi noâ leä !
Nghó ñi em ñaâu laø vinh ñaâu laø toài teä ?
Ñôøi coøn daøi - reøn luyeän ñeå vöôn leân

   1993 - A 20 Phuù Yeân