Make your own free website on Tripod.com
möôøi
naêm
xa
caùch
Hôn möôøi naêm mình xa nhau em nhæ ?
Toùc ñieåm söông chöa phæ chí tang boàng
Nôi queâ nhaø em moøn moûi ñôïi troâng
Chieàu thu laïnh thöông choàng nôi vieãn xöù...

Anh vaãn bieát vôï hieàn thaân nhi nöõ
Giöõa bieån ñôøi soùng döõ vôùi cuoàng phong
Caäy nhôø ai trong nhöõng phuùt long ñong
Thaân voø voõ nôi coâ phoøng hoang vaéng,

Ñoùa hoàng nhung daõi daàu trong möa naéng
Lo nuoâi con laën loäi ñeán thaêm choàng
Taám loøng son goùp söùc döïng non soâng
Mong nheï böôùc tang boàng anh voã caùnh.

Em khoâng sôï nhöõng thaùng ngaøy coâ quaïnh
Ngaïi cho choàng qua nhöõng böôùc gian nan
Ñöôøng ñaáu tranh khi vöôït nuùi baêng ngaøn
Ai keà caän aân caàn khi sôùm toái ?

Nhöng hoâm nay ñöôøng ñôøi ngaên reõ loái !
Anh chöa troøn boån phaän vôùi queâ höông
Hôn möôøi naêm maùi toùc ñieåm maøu söông
Thaân quaèn quaïi trong vaùch töôøng lao lyù

Nghe quanh ñaây tieáng coân truøng reân ræ
Nhö bao lôøi ai oaùn cuûa muoân daân
Nhìn xích xieàng ñang cuøm chaët böôùc chaân
Daáu thaùng ngaøy gaëm daàn treân cô theå,

Anh ôû taän chaân trôøi em goùc beå
Bao thu roài thao thöùc suoát canh thaâu
Gioït leä saàu nhö nhöõng gioït möa ngaâu
Doøng soâng heïn chöa baéc caàu OÂ-thöôùc.

Thuyeàn daân toäc chôû ngöôøi xaây moäng öôùc
Maõi leânh ñeânh treân soùng nöôùc giang hoà
Ñaõ maáy muøa laù cheát giöõa caønh ngoâ
Cuõng maáy baän cô ñoà ñang ræ maùu

Vaàng traêng xöa - Ñaëng Dung maøi göôm baùu
Vaùch ñaù nay - Nung naáu chí caêm hôøn.

Anh coøn naëng nôï giang sôn
Ñeå em goái chieác chaên ñôn laïnh luøng
Qua côn möa gioù baõo buøng
Gioáng noøi ñoaøn tuï
                      töông phuøng nghe em.

1994
A 20  - Phuù Yeân