Make your own free website on Tripod.com
naøng
tieân
ñôïi
choàng
Em laø ai - töø ñaâu em tôùi
Beân song buoàn ñöùng ñôïi chôø ai ?
     Toùc theà xoõa kín ñoâi vai
     Cöôøi duyeân treân maù nuùm hai ñoàng tieàn
Em coù phaûi laø tieân phaïm giôùi
Boû cung haèng laïc loái rong chôi
     Ngoïc hoaøng ñaøy xuoáng coõi ñôøi
     Bôûi tieân voâ yù laøm rôi cheùn vaøng

Xuoáng traàn gian tieân laøm thoân nöõ
Troùt yeâu chaøng löõ thöù tha phöông
     Naéng chieàu ñaõ ruïng beân nöông
     Tieân coøn ñöùng ñôïi ngöôøi thöông trôû veà.

Choàng cuûa tieân laø chaøng thi só
Bò löu ñaøy chæ toäi laøm thô
     Möôøi naêm chia toùc reõ tô
     Cuõng vì thi só öôùc mô quaù nhieàu !

Thi só mô moät chieàu laëng gioù
Nghe caâu hoø treân beán soâng xöa
     EÂm ñeàm tieáng voõng meï ñöa
     Beân hieân tí taùch haït möa ñaàu muøa...
 
Thi só mô hoa vöøa heù nhuïy
Böôùm ña tình thuû thæ trao duyeân
     Maân meâ taø aùo trinh nguyeân
     Theïn thuøng chieác boùng thuyeàn quyeân cuùi ñaàu.

Thi só mô baéc caàu OÂ thöôùc
Hoäi töông phuøng Chöùc Nöõ - Ngöu Lang
     Cho tình duyeân heát traùi ngang
     Cho muoân daân heát laàm than ñoïa ñaøy.

Thi só mô moät ngaøy xuaân môùi
Röïc aùnh hoàng phôi phôùi non soâng
     Em thoâi töïa cöûa troâng choàng
     Anh veà döïng caûnh tieân boàng traàn gian.

1994
A 20 Xuaân Phöôùc / Phuù Yeân