Make your own free website on Tripod.com
 
nhaén nhuû
(Gôûi Thanh Nieân Sinh Vieân Vieät Nam Haûi Ngoaïi)
Toâi vieát baøi thô gôûi ngöôøi baïn taâm giao
Giôø troâi daït phöông naøo nôi ñaát khaùch
AÙo Toâ - Taàn coù laønh hay vaãn raùch
Moäng tung hoaønh coù keá saùch gì khoâng ?

Baïn coù coøn nhôù Toå Quoác Non Soâng
Cuûa noøi gioáng Laïc Hoàng muoân thuôû tröôùc
Caàn Khöông Tieãn ngoài caâu vaän nöôùc
Choán Thaûo Lö coù ñöa röôùc anh huøng.

Toâi ôû laïi queâ nhaø maøi kieám Ñaëng Dung
Theo voù ngöïa Quang Trung veà phaït Baéc
Giuïc troáng Meâ Linh raïng danh baø Tröng Traéc
Ñeâm chong ñeøn ñoïc Ñaïi Caùo Bình Ngoâ

Toâi ôû queâ nhaø vaây baét giaëc Toa Ñoâ
Vui hoäi nghò Dieân Hoàng hoâ quyeát chieán
Traàn Bình Troïng xaû thaân ngoaøi traän tuyeán
Beán Baïch Ñaèng Ngoâ Quyeàn dieät Hoaèng Thao...

Toâi ôû queâ nhaø nghe Meï haùt ca dao
Lôøi eâm aùi ngoït ngaøo men maãu töû
Boán nghìn naêm keát thaønh Thieân-huøng-söû
Nhöõng chaëng ñöôøng tieàn nhaân giöõ Non Soâng

Toâi ôû queâ nhaø noái goùt cha oâng
Vaø haõnh dieän laøm con Hoàng chaùu Laïc...

Nhöng trong toâi moät noãi buoàn man maùc
Nhôù Ñoàng Baøo ñang troâi daït tha phöông
Baïn baây giôø ñaõ ruõ aùo phong söông
Hay laän ñaän treân ñöôøng xaây mô öôùc
Toâi muoán hoûi chaøng trai thaân baåy thöôùc
Neûo soâng hoà coøn vöõng böôùc hay khoâng...

1993
A 20 Phuù Yeân