Make your own free website on Tripod.com
nhôù
veà
ñaát
meï
Toâi veà thaêm em beân ni Taø Cuù
Giöõa muøa thu con soùng nguû beân gaønh
Nuùi chaäp chuøng soi boùng nöôùc long lanh
Phaät röôùm leä nhìn sanh linh ñoùi khoå

Beân coàn caùt caûnh ñaàu rôi maùu ñoå
Raëng döông buoàn xaây naám moä ly tan !
Gioù heo may baøng baïc laù thu vaøng
Trôøi hiu quaïnh söông ngaøn rôi öôùt toùc

Buoåi tieãn ñöa nhìn toâi em muoán khoùc
Sôï ngaøy mai moãi ñöùa moät phöông trôøi
Anh ñi roài coøn Thuaän Haûi chôi vôi
OÂm kyû nieäm cuûa moät thôøi con gaùi

Ñöôøng tranh ñaáu bieát bao giôø trôû laïi
Anh coù veà thaêm Thuaän Haûi khoâng anh
Gioït leä saàu ruïng xuoáng maét long lanh
Ai thaáu hieåu nhöõng gì ai ñaõ noùi...?

Nhöng hoâm nay anh ñi vì tieáng goïi
Cuûa non soâng quaèn quaïi döôùi goâng xieàng
Cuoái trôøi xa choân chaët moät nieàm rieâng
Anh aáp uû caû hoàn thieâng soâng nuùi

Veà thaêm em chæ moät ngaøy ngaén nguûi
Vui chöa troøn ñaõ ñeán luùc chia ly
Noùi gì ñaây trong giaây phuùt phaân kyø
Giôø giaõ bieät - Ñöøng buoàn Em nheù !

Töø hoâm aáy phieâu boàng treân ñaát meï
Anh lao vaøo trong khoùi löûa ñaáu tranh
Maùu ñaõ chan côm...Maø nguyeän öôùc chöa thaønh
Ñôøi Caùch Maïng laø vaøo ra sanh töû

Anh vaãn vui vôùi thaùng ngaøy löõ thöù
Coù nhöõng laàn taâm söï vôùi heo may
Töøng xaùc ngoâ cheát treân ngoïn thu gaày
Nhö thuùc giuïc anh veà thaêm nuùi Cuù

Vaãn ñaâu ñaây nhö lôøi em nhaén nhuû
Ta mong ngaøy ñoaøn tuï maõi beân nhau.
Thuaän Haûi ôi ! coøn daân toäc thöông ñau
Coøn tuûi nhuïc haõy lau doøng leä chaûy
Haõy nuoát haän cho tim mình boác chaùy
Neùn ñau thöông thaønh söùc maïnh kieân cöôøng
Mong naéng hoàng leân ñænh nuùi queâ höông
Cho daân toäc oâm thieân ñöôøng haïnh phuùc.

Chaân lyù aáy ñaõ bao laàn thoâi thuùc
Daét dìu anh nung ñuùc moäng leân ñöôøng

Möôøi naêm xa caùch ngöôøi thöông
Troâng veà Taø Cuù coøn vöông vaán loøng...
Coù coøn töïa maù beân song
Nhìn thu laù ñoå chôø mong anh veà.

1994
A 20 - Phuù Yeân
Nuùi Taø Cuù taïi thò xaõ Phan Thieát, coù töôïng Phaät lôùn nhaát nöôùc.
Döôùi chaân nuùi, sau naêm 1975 C.S. duøng laøm phaùp tröôøng cuûa tænh Thuaän Haûi.