Make your own free website on Tripod.com
nhöõng
        böôùc chaân
                       nghieät ngaõ
(Kính taëng nhöõng ngöôøi vôï taàn taûo nuoâi choàng Tuø Chính trò)
Em ñeán ñaây chieàu hoang röøng truùt laù
Naéng thu gaày xoâ boùng ngaõ nghieâng nghieâng
Böôùc chaân em soûi ñaù döïng öu phieàn...
Ñang ruõ xuoáng giöõa mieàn thung luõng cheát

Ñaây vuøng ñaát haèn in bao daáu veát
Cuûa choàng em qua moãi böôùc löu ñaøy
Döôùi baøn tay loaøi quæ ñoû cuoàng say
Ñaõ nhuoäm maùu treân luoáng caøy soûi ñaù...

Möôøi taùm naêm trong lao tuø nghieät ngaõ
Boùn thaây ngöôøi xanh laù maï em ôi !
Em boùp tim khoâng ñeå leä saàu rôi
Nuoát oaùn haän cho gan mình thaønh saét

Ñöøng xuùc ñoäng maø gôïi buoàn soùng maét
Haõy hieân ngang ñoái maët vôùi quaân thuø
Chieán höõu anh daàu vónh bieät ngaøn thu
Vaãn haõnh dieän lyù töôûng mình ñang soáng...

Chöa phaûi luùc ru hoàn treân goái moäng
Ñaây chieán haøo - ñaây maùu löûa ñaáu tranh
Em trôû veà coá giöõ laáy lôøi anh
Daïy cho con bieát keû thuø Daân Toäc.

Giôø giaõ bieät mong raèng em ñöøng khoùc
Gioït leä saàu ñaâu röûa saïch queâ höông
Daãu hoâm nay coù traêm nhôù ngaøn thöông...
Ñöôøng Caùch Maïng saün saøng leân phía tröôùc
Ñeå roài em maõi höôùng veà Xuaân Phöôùc
Vui vôùi choàng ñang noái böôùc tieàn nhaân

...Nghe loøng xao xuyeán baâng khuaâng
Nhìn em thaát theåu böôùc chaân ngaäp ngöøng
Hôøn caêm gôûi laïi Nuùi Röøng
Haõy daønh suoái leä ñeå möøng ñoaøn vieân.

1991-1993
A 20 Phuù Yeân