Make your own free website on Tripod.com
queâ ta
       taác ñaát
               taác vaøng
Con trôû laïi queâ höông
Sau bao ngaøy giaëc chieám
Maùu löûa binh ñieâu taøn chöa taét lòm
Ñaây taác ñaát, taác vaøng cuûa Meï cuûa Cha

Nuùi soâng naøy keát laïi baûn Tröôøng Ca
Vang tieáng goïi trong loøng con giuïc giaõ
Con nhôù maõi nhöõng lôøi ru cuûa maù
Queâ höông mình vaát vaû laém con ôi

‘‘Boàng em maø boû voâ noâi
Cho meï ñi chôï mua voâi aên traàu
Mua voâi chôï Quaùn chôï Caàu
Mua cau Ñoâng Phuù, mua traàu Ñoàng Tranh’’

Cuõng nôi ñoù sinh röøng Nho bieån Thaùnh
Daïy cho con bieát cöûa Khoång saân Trình
Hoàn thieâng soâng nuùi anh linh
Bao tieàn nhaân ñaõ hy sinh queân mình...

Nhöng giaëc ñaõ xua binh giaøy xeùo
Thieâu daân laønh trong loø löûa Tam-Voâ
Ñang taâm baùn reû cô ñoà
Cho loaøi quæ ñoû voâ luaân maát roài !

Gaây bao caûnh noài da xaùo thòt
Khaép ñaát trôøi nhuoäm ñoû tang thöông
Maù giaø toùc baïc nhö söông
Ñaõ bao laàn khoùc queâ höông thaêng traàm

Maù ôi ! Queâ höông ta tay buøn chaân laám
Caàn luùa vaøng treân caùnh ñoàng xanh
Ñaâu caàn bom ñaïn chieán tranh
Ñaâu caàn chuû nghóa gian manh baïo taøn !

Nhöng luõ giaëc vôùi möu ñoà thaâm ñoäc
Ñem baù quyeàn xaây ñòa nguïc traàn gian
Chuùng meänh danh laø Coäng saûn thieân ñaøng
baèng theùp suùng baèng goâng cuøm xieàng xích...

Ngöôøi coøn soáng nhìn töông lai môø mòt
Keû cheát roài moà maû chaúng ñöôïc yeân
Phaù mieáu ñöôøng - ñaïp töôïng toå tieân
Hoàn vaát vöôûng ba mieàn keâu traû maùu !

Gieát em beù coøn naèm trong buïng meï
Truïc baøo thai ñem nuoâi luõ soùi lang
Bao gia ñình cam chòu caûnh laàm than
Choàng tuø toäi, vôï ñaøy kinh teá môùi !

Con thöông cha - bao thaùng ngaøy mong ñôïi
Vôï troâng choàng - hoùa ñaù thaønh voïng phu
Non xanh nöôùc bieác mòt muø
Laøm bia ñôõ ñaïn chieán khu Mieân Laøo !

...Con bieát maù bieát bao gian khoå
Neùn caêm hôøn maø nuoát leä ñau thöông
Hôn möôøi naêm treân maûnh ñaát Queâ höông
Maù nhaãn nhuïc bao thaêng traàm daâu beå !

Nhöõng ñöùa con yeâu ñaõ ra ñi giöõa loøng theá heä
Cho Vieät Nam ñöùng daäy tröôøng toàn
Löûa chaùy leân roài - töø  thaønh thò ñeán noâng thoân
Ñaõ ñeán luùc ñaøo moà choân luõ cöôùp !

Lôøi maù daïy soi ñöôøng con vöõng böôùc
Khoâng soáng quì - cheát vaãn ñöùng hieân ngang
Tröôùc löôõi leâ theùp suùng luõ baïo taøn
Vaãn trung duõng ñi tuyeán ñaàu tranh ñaáu

Ngaøy queâ höông queùt saïch loaøi thaûo khaáu
Nuùi soâng naøy keát laïi baûn huøng ca
Taác ñaát taác vaøng cuûa Meï cuûa Cha
Vang tieáng goïi trong loøng con roän raõ...

Con nhôù maõi nhöõng lôøi khuyeân cuûa maù
Soáng chaân thaønh - cheát giöõ daï thuûy chung
‘‘Ñoùi loøng aên nöûa traùi sung
Thuø rieâng thì boû - thuø chung phaûi ñoøi ’’

09-1993
A 20