Make your own free website on Tripod.com
suy tö
Côø ai phaát phôùi khaép non soâng
Coù phaûi côø thieâng gioáng Laïc Hoàng
Thöa raèng khoâng phaûi ! Khoâng ! Khoâng phaûi
Xieàng xích lai caêng buoäc maáy voøng !

Nghìn xöa non nöôùc cuõ Vaên Lang
Huøng khí löu truyeàn ñaõ veû vang
Chaúng coù côø lieàm tung döôùi gioù
Cuõng chaúng hoàng nhung ñaép sao vaøng !

Quoác hieäu ! Khieán gì phaûi ñoåi thay
Khaùc chi ñaâu nhæ - Nöôùc - Daân naøy !
Thònh suy naøo phaûi do teân nöôùc
Xeùt keû chaên daân ôû Ñöùc Taøi .

Vaên hoaù Roàng Tieân - Vaên hoaù rieâng
Quoác hoàn quoác tuyù voán thieâng lieâng
Caàm caân naåy möïc neân traân troïng
Höng pheá sao cho ñeïp moái gieàng .

Nghó ñuùng laøm sai - Keát quaû sai
Nghó sai laøm ñuùng - ñuùng do may
... Söï ñôøi laáp löûng Sai vaø Ñuùng
Nhöõng khaùch huøng anh hôõi coù hay ?

 

   1993 - A 20