Make your own free website on Tripod.com
taâm tình
kính gôûi ñoàng baøo haûi ngoaïi
Toâi xin gôûi ñoâi lôøi ra haûi ngoaïi
Thaêm nhöõng ngöôøi ñang phaûi soáng xa queâ
Coù hay chaêng nhöõng luùc thaû hoàn veà
Thöông daân toäc ñaõ traêm beà gian khoå...

Phöông trôøi ñoù coù bao giôø leä ñoå
Xoùt xa loøng yeâu ñaát toå queâ cha
Ñoàng baøo ôi ! nôi ñoâ hoäi phoàn hoa
Coù thaáu hieåu nöôùc nhaø ñang ñoå naùt...

Nhôù hay chaêng hôõi con Hoàng chaùu Laïc
Tieàn nhaân ta töøng Baéc phaït Nam chinh
Löôõi göôm huøng töøng toû raïng uy linh
Ñuoåi xaâm löôïc quyeát giöõ gìn töï chuû !

Nay coøn khoâng quoác hoàn Vaên lang cuõ
Nay coøn khoâng quoác tuùy gioáng Tieân Long
Nay coøn khoâng göông töù ñöùc tam toøng
Nay coøn khoâng nghóa quaân thaàn phuï töû

Nay coøn khoâng toân ti vaø traät töï
Nay coøn khoâng vieäc laùnh döõ laøm laønh
Gioït maùu ñaøo hôn ao nöôùc trong xanh
Tình töông aùi ! laù laønh ñuøm laù raùch...

Thoâi ñaõ heát ! Khoái hoàn xöa thanh baïch
- hoen roài - nghìn vaïn caùch lai caêng
Vì quyeàn danh vì aùo maëc côm aên
Noøi gioáng Vieät töông taøn noøi gioáng Vieät.

Keû thöùc giaû thì phoâ tröông ngoaïi thuyeát
Ngöôøi u meâ hay phaân bieät xoùm laøng
Coøn naëng loøng ñoá kî Baéc Trung Nam
Coøn aûo töôûng vôùi thieân ñaøng ñòa nguïc

Toâi vieát ñaây trong nieàm ñau tuûi nhuïc
Gôûi muoân phöông mong tænh thöùc daân mình
Hôõi nhöõng ai mang doøng maùu oai linh
Haõy can ñaûm ñeå quay nhìn söï thaät

Haõy thaúng thaén - Nöôùc ta coøn hay maát ?
Coøn ra sao - vaø maát phaûi ra sao ?
Ngöôøi ôi moät gioït maùu ñaøo
Toå tieân töøng baûo hôn ao nöôùc ñaày .

1993 A 20