Make your own free website on Tripod.com
thö
     göûi cho con
Töø phöông xa ba vieát veà queâ cuõ
Gôûi cho con nhö nhaén nhuû ñoâi lôøi
Maûnh giaáy nhoû goùi loøng ba khoâng ñuû
Nhöng chöùa ñaày tình thöông ñoù con ôi

Con sinh ra ba cuõng vöøa vaéng boùng
Soáng aáp yeâu trong loøng cuûa meï hieàn
Bôûi töø ñoù queâ höông mình noåi soùng
Ba leân ñöôøng theo tieáng goïi hoàn thieâng

Noái böôùc chaân theo tieàn nhaân thuôû trröôùc
Maõi töï haøo laø con chaùu Roàng Tieân
Boán nghìn naêm ñem maùu mình giöõ nöôùc
Roài hoâm nay vuøng daäy phaù goâng xieàng

Con phaûi soáng trong thaùng ngaøy vaát vaû
Thieáu aùo côm vaø thieáu caû tình thöông
Gioït moà hoâi chaûy daøi treân traùn maù
Ñaõ nuoâi con qua suoát caùc chaëng ñöôøng

Ñeán hoâm nay con cuõng vöøa khoân lôùn
Boùng hình ba vaãn bieàn bieät phöông xa
Chaéc con cuõng caûm thaáy loøng ñau ñôùn
Hieåu vì sao ba vaéng baët queâ nhaø

Con coá gaéng vaâng lôøi, an uûi maù
Vaø thöôøng xuyeân chaêm chæ vieäc saùch ñeøn
Vöõng nieàm tin baèng traùi tim saét ñaù
AÙnh maët trôøi seõ queùt saïch ñeâm ñen

Vì chaân lyù, khoâng phaûi baèng theùp suùng
Maø tình thöông cuûa taát caû ñoàng baøo
Daãu soùng gioù con cuõng ñöøng nao nuùng
Haõy ngöûng ñaàu öôõn ngöïc giöõa trôøi cao

Ba seõ veà ngaøy queâ höông chieán thaéng
Caùc em möøng vui nhaûy nhoùt tung taêng
Maùi nhaø xöa sau bao ngaøy hoang vaéng
Beáp hoàng leân xoùa saïch veát thöông haèn

1993 - A 20