Make your own free website on Tripod.com
trong
tuø
nhôù
meï
Beân song saét chieàu nay buoàn nhôù quaù
Höôùng queâ nhaø vôøi vôïi aùng maây bay
Möôøi taùm thu meï khaéc khoaûi töøng ngaøy
Thöông con daïi löu ñaøy nôi ñaát laï !

Meï sinh con ngaøy non soâng nghieâng ngaû
Ba ñaõ hy sinh - choáng luõ baïo taøn
Nghóa tam toøng neân meï chaúng sang ngang
Vui ngheøo khoù tình con coâi meï goùa.

Khoâng vöôùng baän caûnh son vaøng nhung luïa
Meï con mình töøng böõa chaùo böõa rau
Coù nhöõng laàn con bò oám ñau
Meï thao thöùc beân giöôøng con an giaác

Lôøi meï daïy ngoït ngaøo nhö roùt maät
Thaáy con hö meï khoâng nôõ ñaùnh ñoøn
Coù chuùt quaø cuõng nhòn ñeå cho con
Coù taám vaûi daønh rieâng con aùo môùi...

Coâng ôn meï nhö trôøi cao nhö bieån
Chöa moät ngaøy con ñeàn ñaùp meï ôi !
Cöù moãi laàn thu ñeán laù vaøng rôi
Con nhôù maõi nhöõng lôøi ba traên troái...

Coù nhöõng ñeâm guïc ñaàu trong nguïc toái
Nhôù queâ höông qua nhöõng loái ñöôøng moøn
Nhôù nhöõng chieàu meï vaù aùo cho con
Ngoài beân meï gôõ töøng khoanh chæ roái.

Nhôù böõa côm thôm muøi gaïo môùi
Con ñôïi meï veà ñoùi buïng maõi vaøo ra...

Giôø xa con chaéc meï cuõng choùng giaø
Con bieàn bieät ñöôøng xa chöa trôû goùt
Vaãn treân moâi nghe thôm muøi söõa ngoït
Cuûa meï hieàn thaám maõi giöõa hoàn con.

1994
A 20 Phuù Yeân.